Skip to Content

Алтернативи на изпитванията върху животни

Химичните вещества трябва да се тестват, така че да са безопасни за употреба. Това означава, че се нуждаем от научна информация за химикалите, за да разберем как те могат да засегнат хората и околната среда. Има много начини да се получат тези данни.

Производителите трябва да разберат опасностите от химикалите, които произвеждат. По този начин те могат да осигурят безопасната им употреба и да управляват потенциалните рискове. За много химикали все още липсва информация за тяхното въздействие върху здравето — например потенциалът за причиняване на рак — или върху околната среда. Поради тази причина е необходимо да бъдат проведени нови проучвания на химични вещества.

Насърчаване на алтернативните методи

В ЕС законът изисква фирмите да използват средства, различни от тестове върху животни, когато това е възможно. Например фирмите могат да използват тестове, базирани на компютърни модели (in silico или QSAR) или тестове, които използват клетки или тъкани (in vitro). Фирмите могат също така да използват информация от вече съществуващи проучвания на подобни химични вещества, за да предскажат свойствата на своето химично вещество.

Законът също така указва фирмите, регистриращи същото химично вещество да работят върху съвместната регистрация. Те трябва да споделят информация и резултати от тестове за химикалите си, така че да няма нужда да се повтарят изследвания върху животни. След това те трябва да се споразумеят дали са необходими нови тестове, след като са преминати всички останали налични източници на данни.

Учените разработват нови методи за изпитване с цел да заменят тестовете с животни. Въпреки това все още не е възможно да се прилагат алтернативни методи и подходи във всички ситуации, особено за да се разберат дългосрочните ефекти на химичните вещества върху хората и околната среда — например дали някои химикали причиняват рак или оказват влияние върху способността ни да се възпроизвеждаме. Ето защо, като последна мярка, много химикали все още се изпитват върху животни.

Безплатни налични инструменти

Съществуват различни инструменти, които фирмите могат да използват за намиране на налични данни за своите химични вещества. Така например, базата данни eChemPortal може да се използва, за да се провери дали информацията от тестове върху животни вече е на разположение от други органи. QSAR Toolbox е софтуерно приложение, което помага да се попълнят липсващите данни.

Интернет страницата на ECHA дава достъп на фирмите, но и на заинтересованите граждани и организации до голямо количество информация за химикалите. Тази информация идва от регистрационните досиета, които фирмите трябва да предоставят на ECHA, за да могат да продават своите химикали в ЕС.

Прочетете повече


Route: .live1