Circular economy - Chemicals In Our Life

Химикалите в кръговата икономика

Всички материали около нас — мебели, компютърни екрани и дрехите, които носим, са комбинация от химикали. Кръговата икономика е свързана с циклите на материалите — как използваме, използваме повторно и изхвърляме материалите, по какъв начин свеждаме отпадъците до минимум и как извличаме максималното от ресурсите в този процес. Рисковете за хората или околната среда трябва да се избягват, затова използването на опасни химикали в продуктите трябва да се намали през целия им жизнен цикъл.

Колкото по-голямо значение добива устойчивият растеж и колкото повече се доближаваме до кръгова икономика, толкова по-дълго ще се използват химикалите, поради което ще бъде по-трудно да се премахнат проблемните химикали. Законодателството на ЕС в областта на химикалите гарантира безопасни цикли на материалите, както и функционирането на кръговата икономика.

Разработване на безопасни алтернативи

Европейското законодателство в областта на химикалите съдържа задължения, но и стимулира промишлеността да заменя опасните вещества с не толкова опасни. Производството на по-чисти материали без опасни химикали улеснява рециклирането, опазва околната среда и е важно за функционирането на кръговата икономика. Компаниите, които разработват и инвестират в по-безопасни алтернативи, също допринасят за конкурентоспособността на европейската промишленост на глобалния пазар.

Боравене с отпадъци

Начинът, по който боравим с химикалите, трябва да бъде съвместим с начина, по който боравим с отпадъците. Информацията за местата, на които се изхвърлят опасните химикали, е важна за кръговостта. ЕС изгражда нова база данни за операторите, действащи в областта на отпадъците, и за потребителите относно опасните химикали във веригата на доставки, за да насърчи подмяната на опасни вещества и да помогне на потребителите да правят по-безопасни избори. 

EU Privacy Disclaimer

content

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.