Skip to Content

Въздействие върху водната среда

Ограничаваме емисиите, но много химикали, използвани днес, все още остават в околната среда и в езерата, реките и океаните. Повечето химикали не причиняват вреда, но не е изненадващо, че химикалите, които са вредни за хората, могат да бъдат вредни и за околната среда, и за животните, които живеят във водни екосистеми.

В Европа повечето от нас приемат чистите води, свежия въздух и незамърсената природа за даденост. В действителност обаче, ако липсва адекватен контрол, съществува опасност от изпускане на опасни химикали в околната среда. Тези токсични вещества могат да увредят водната фауна и дивата природа и да доведат до дълготрайни екологични ефекти.

Какво прави ЕС?

В допълнение към изискването веществата да бъдат класифицирани като опасни и етикетирани, за да могат потребителите и работниците да ги използват безопасно, ЕС предприема по-строги мерки, когато рисковете са неприемливо високи.

Пример за това е епоксипропил неодеканоат (EPDA), който се използва в бои, лакове, лепила и строителни материали. Той се използва главно от работниците, но се открива и в продукти за покритие за потребителска употреба, като лакове и бои за дърво.

Въз основа на доказателствата ние вече знаем, че той е токсичен за водния живот, има съмнение, че причинява генетични дефекти при децата и може също да причини алергични кожни реакции.

Затова се налага класифицирането на EPDA като мутагенно вещество — това означава, че може да увреди гените ни. Когато едно вещество е толкова опасно, фирмите, които го произвеждат, внасят или използват, трябва да спазват стриктни правила за защита на околната среда и работниците. Има например строги правила за опаковъчните материали на EPDA, на които трябва ясно да са обозначени опасностите от веществото. С повече информация, работодателите и работниците могат да се защитят по-добре и да сведат до минимум всякаква вреда за околната среда, включително за водния живот, при работа с веществото.

Защита на дивата природа в повърхностните води

Друг конкретен пример са нонилфенол етоксилатите (NPE). Те са вещества, които се използват в някои текстилни изделия и представляват риск за околната среда, особено за водните видове, които живеят в повърхностните води. Те се освобождават в околната среда по време на изпиране на текстилни изделия. NPE се използват в дрехите, но също и в различни видове аксесоари, интериорен текстил, влакна, прежди, тъкани и плетени изделия.

Поради опасността за околната среда групата вещества е ограничена съгласно REACH и след 03.02.2021 г. не може да се пуска на пазара над определен праг в текстил, който се очаква да бъде изпиран във вода.

Природосъобразни алтернативи

Защитата на природата от замърсяване е една от основните причини за приемането на регламента REACH. Насърчаването на промишлеността да използва контролирани вещества и да заменя опасните вещества с по-малко вредни вещества е основен приоритет за ECHA и REACH.

Въглеводородните разтворители са вещества, които се използват в продукти за ежедневието — например бои и гуми. За съжаление те също оказват вредно влияние върху околната среда и човешкото здраве. Една фирма изследва природосъобразните алтернативи на традиционните въглеводородни разтворители в рамките на опцията за освобождаване от регистрация на REACH при провеждане на научноизследователска и развойна дейност.

В резултат на изследванията ѝ се създават нови вещества, които са по-малко устойчиви във вода и притежават повече биоразградими свойства. Тези нови, природосъобразни алтернативи се продават на фирми, които искат да намалят вредното си въздействие върху околната среда.

В Европа имаме и Рамкова директива за водите, която събира цялото екологично законодателство и гарантира, че имаме ясна цел за чисти води. Ако проявявате интерес, можете да прочетете повече за законодателството, като последвате връзката по-долу.

Прочетете повече


Route: .live2