Skip to Content

Първа помощ при експозиция на химикали

Отровите са вещества, които причиняват вреда, когато ги погълнете, вдишате или влязат в контакт с кожата или очите ви. Дори и да сте изключително внимателни и да сте сигурни, че химикалите се съхраняват на недостъпно място, все още е възможна експозиция. Ако това стане, националният токсикологичен център е на разположение, за да ви помогне.

Във всяка държава — членка на ЕС има токсикологични центрове, които получават информация за химикалите, открити в опасни смеси (например бои, детергенти и лепила) от вносители или потребители надолу по веригата, които ги предлагат на пазара на ЕС.

С тази информация токсикологичните центрове могат да помогнат на потребителите, лекарите и професионалните потребители, като им предоставят медицински съвети, когато се касае за химическо отравяне.

Всяка година около половината от обажданията, получени от европейските токсикологични центрове, са причинени от случайно излагане на деца на въздействието на химикали. Затова внимавайте да не оставяте продукти, съдържащи химически вещества, на места, където децата ви имат достъп до тях.

Как да се предотврати отравяне у дома?

Какво трябва Какво не трябва
Винаги прочитайте предупредителните етикети и следвайте инструкциите за безопасност. НИКОГА не смесвайте домакински продукти при почистване, тъй като могат да се освободят отровни газове.
Пазете всички продукти и лекарства в оригиналните им опаковки далеч от деца. Никога не прехвърляйте домакински химикали или лекарства в различни контейнери.
Не забравяйте, че витамините, таблетките с желязо и билковите лекарства също са лекарства и могат да бъдат опасни за малките деца. НИКОГА не сваляйте етикетите на битовите химикали или бутилките с лекарства.
Ако са ви повикали докато използвате продукт, винаги първо поставяйте капака обратно на опаковката и го премествайте на безопасно място. НИКОГА не приемайте лекарства пред децата си, те може да се опитат да ви имитират като мислят, че са бонбони.

Безопасност на работното място

Около всички работни места се намират опасни химикали. В цяла Европа милиони работници влизат в контакт с химикали и биологични агенти, които могат да им причинят вреда.

Някои силно опасни химикали — като азбест, който причинява рак на белия дроб и други фатални респираторни заболявания — сега са забранени или под строг контрол. А когато други опасни химикали все още се използват, се прилага законодателството за здравословни и безопасни условия на труд, за да се управляват рисковете на работното място.

Съгласно това законодателство работодателите трябва да идентифицират и оценят всички рискове на работното място, включително рисковете от излагане на опасни химикали. Работодателите трябва да определят и мерки за управление на рисковете и тяхното прилагане. За рисковете, свързани с опасни химикали, работодателите могат да използват информационните листове за безопасност като източник на информация.

Информационните листове за безопасност са документи, които дават информация за опасностите от продукта и съвети относно предпазните мерки, които работниците трябва да вземат, за да използват продукта безопасно. Производителите и доставчиците на опасни химикали трябва да предоставят информационни листове за безопасност на своите индустриални и професионални клиенти.

Информационните листове за безопасност съдържат по-подробна информация за опасностите, отколкото етикета на продукта, и могат да бъдат използвани за идентифициране на опасностите на химикала, който използвате, и за предпазване от тези опасности, като предоставят съвети за безопасно боравене с продукта и начин на действие в случай на спешна ситуация.

Раздел 4 на информационните листове за безопасност е посветен на мерките за първа помощ. Информацията посочва как да действаме, ако служител вдиша или погълне химикал, или ако химикал влезе в контакт с кожата или очите. Той също така предоставя информация за възможни симптоми и остри или забавени ефекти и лечения.

Прочетете повече


Route: .live1