Skip to Content

Как се контролират химикалите?

Животът не би могъл да съществува без химикали — те се срещат вътре в нас, около нас и във всеки продукт, който купуваме. Европейският съюз ни защитава с най-амбициозните закони в света относно химикалите. Както фирмите, така и властите играят важна роля за подобряване на безопасността.

Законодателството относно химикалите на Европейския съюз се стреми да защити хората и околната среда от опасни химикали. В същото време то цели да се подобри конкурентоспособността и иновативния характер на европейската индустрия и да насърчи алтернативи на тестването на химикали върху животни.

Четирите главни законодателни акта на ЕС в областта на химичните вещества са:

Регламентът REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали

Съгласно REACH фирмите трябва да осигуряват информация за химикалите, които произвеждат или внасят. Ако даден химикал не може да се използва безопасно, властите могат да решат какви мерки е необходимо да се вземат за управление на рисковете.

Регламентът относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

Този законодателен акт гарантира, че опасностите от химикалите са ясно обяснени на работниците и потребителите. Това става чрез етикети със стандартизирани текстове и пиктограми.

Регламент относно биоцидните продукти (BPR)

Биоцидни продукти като дезинфекционни средства и средства против насекоми защитават хората и различни материали от вредни микроорганизми. Този законодателен акт гарантира, че разполагаме с достатъчно информация, така че потребителите да могат да използват продуктите безопасно.

Регламентът за предварително обосновано съгласие (PIC)

Регламентът контролира вноса и износа на опасни химикали.

Има още много законодателни актове, които регулират употребата на химикали. Специфични групи химикали като пестициди, фармацевтични или козметични продукти, са обхванати от собствено законодателство.

Фирмите трябва да докажат, че химикалите, които използват, са безопасни за употреба

В рамките на ЕС фирмите, които произвеждат или внасят химикали, трябва да докажат, че тези химикали са безопасни за употреба. Те трябва да бъдат регистрирани в Европейката агенция по химикали (ECHA), в противен случай не могат да бъдат продавани в рамките на ЕС.

Фирмите трябва да предоставят информация за своите химикали относно техните опасни свойства и как могат да бъдат използвани безопасно. Освен това трябва да информират клиентите по веригата на доставка как могат да се управляват рисковете, породени от тези химикали. Ако даден химикал не може да се използва безопасно, органите могат да ограничат употребата му или да я направят предмет на предварително разрешаване. Това оказва натиск върху фирмите да заменят най-опасните химикали с по-безопасни алтернативи.

Фирмите трябва да установят всички опасни качества на своите химикали, които биха могли да увредят човешкото здраве или околната среда. Те трябва да ги класифицират подходящ начин — например като причиняващи рак или като токсични за живота в реките и моретата. Химикалите трябва също да бъдат етикетирани правилно със съответните пиктограми и обяснения как безопасно да се работи с тях.

По този начин работниците и потребителите могат да разберат ефектите от химикалите, да направят информиран избор за продуктите, които купуват, и да ги употребяват безопасно.

Какво прави ECHA?

ECHA управлява информацията за химикалите, която се предоставя от индустрията. Тя публикува информация относно регистрираните химикали и начина, по който те са класифицирани и етикетирани. Тези данни са свободно достъпни за всички на уебсайта на ECHA — това е уникална база данни, съдържаща информация за хиляди химикали, които се използват ежедневно в Европа. Уебсайтът съдържа информация и за биоцидите.

Агенцията разглежда информацията относно химикалите и проверява например кои химикали са широко използвани по начин, който излага потребителите или работниците на тяхното въздействие. ECHA оценява информацията, свързана с безопасността на продукта, предоставена от индустрията, и изисква повече данни, ако липсва важна информация. Въз основа на информацията ECHA държавите членки и Комисията работят съвместно, за да управляват рисковете, породени от опасни химикали — това например може да означава ограничаване на някои или на всичките им употреби. Чрез подобряване на знанието и повишаване на осведомеността най-опасните химикали постепенно ще бъдат заменени с по-безопасни.

Управление на рисковете, породени от химикали

Ограниченията защитават човешкото здраве и околната среда от породени от химикали рискове в рамките на ЕС. Те могат да ограничат производството, вноса, пускането на пазара или определени употреби на дадено вещество. Ограниченията могат и да забранят всички или определени употреби на веществото.

Разрешаване

Кликнете, за да видите инфограма

Ако някое вещество е определено като особено опасно за човешкото здраве или околната среда, то ще бъде вписано в списъка с кандидат-вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). Този списък се публикува от ECHA и редовно се обновява. Ако дадено вещество присъства в този списък, фирмите, които го произвеждат, внасят или използват, имат правни задължения. Потребителите имат право да питат дали определени продукти, които закупуват, съдържат вещества, включени в списъка с кандидат-веществата, пораждащи сериозно безпокойство, като тяхната концентрация надвишава определени стойности.

Ако вещество, пораждащо сериозно безпокойство, бъде включено в списъка веществата за разрешаване, то не може да се използва или да се пусне на пазара в рамките на ЕС след определена дата, освен ако не е поискано и дадено специално разрешение. За да се кандидатства за разрешително, фирмите трябва да направят подробен анализ на алтернативите на употребите на своето вещество. Те трябва да покажат, че рисковете от използването на веществото са малки. В определени случаи може да им се наложи и да докажат, че ползите за обществото са по-високи от породените рискове и че няма налични подходящи алтернативи.

Хармонизирана класификация и етикетиране

Фирми, които произвеждат, внасят или използват химикали, трябва да ги класифицират съгласно определените рискове. Те трябва да етикетират своите опасни вещества и смеси и да ги опаковат по подходящ начин. За най-опасните вещества — например тези, които причиняват рак — класификацията и етикетирането трябва да бъде хармонизирано в целия ЕС. Това гарантира, че във всички държави членки рисковете се управляват адекватно.

Кой контролира фирмите?

Националните правоприлагащи органи инспектират фирмите и проверяват дали те спазват закона. Те могат да налагат глоби на фирми, които не изпълняват задълженията си.

Химикали — терминология

На тези страници използваме термините „химикали“ и „продукти“. Законодателните текстове има по-специфична терминология: вещества, смеси и изделия.

  • Веществото е химичен елемент и неговите съединения в естествено състояние или в резултат на производствен процес. Примери: сребро, натриев хлорид
  • Смес означава смес или разтвор, съставен от две или повече вещества. Примери: боя, прах за пране
  • Изделие означава предмет, който по време на производството е получил определена форма, повърхност или дизайн. Това определя функцията му в по-голяма степен, отколкото химичния му състав. Примери: тениска, чук

За повече информация прегледайте нашата многоезична терминологична база данни на ECHA. Тя съдържа изчерпателен списък от определения, свързани с химикали.

 


Route: .live2