Skip to Content

Къде можете да намерите повече информация за безопасността на химичното вещество на работното място

Познанията за химикалите, с които работите, са важни, за да разберете как могат да се използват безопасно. Налице е много информация от надеждни източници, затова не забравяйте да ги използвате.

Информация за опасните и по-широко използваните химикали на пазара на ЕС, и как те са класифицирани, е на разположение на нашия уебсайт.

С течение на времето могат да бъдат идентифицирани нови опасности от химикалите. Това може да доведе до промяна в класификацията на опасностите и може да се наложи работодателят да преразгледа оценката на риска и мерките за безопасност на вашето работно място. Затова се уверете, че вие или вашият работодател проверявате редовно нашия уебсайт.

Нашето „търсене на химикали“ е добро място за начало.

Това е уникален източник на информация за химическите продукти, произвеждани и внасяни в Европа. Той обхваща техните опасни свойства, класификацията и етикетирането им и как да се използват безопасно. Базата данни се актуализира редовно.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA)

В цяла Европа милиони работници влизат в контакт с химически и биологични вещества, които могат да им навредят. EU-OSHA също така се занимава и с опасни вещества, които представляват риск за здравето или безопасността на работниците. Тя се стреми да направи европейските работни места по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни — в полза на бизнеса, служителите и правителствата.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Попитайте вашия синдикат

Европейските синдикати работят активно с органите на ЕС, за да защитят работниците от експозиция на химикали. Можете да намерите изобилие от информация на техните уебсайтове, включително инструменти и полезни ресурси, която да ви помогне да останете в безопасност.


Route: .live2