Skip to Content

Промишлеността, която следва да регистрира химикали

На пазара се предлагат хиляди различни химикали. Използваните в Европа в количества над един тон трябва да бъдат регистрирани, за да можем да знаем повече за тяхното потенциално въздействие върху здравето и околната среда.

Химическата индустрия превръща суровини като петрол, природен газ, въздух, вода, метали и минерали в хиляди различни продукти. Производството на химикали в световен мащаб се е увеличило от един милион тона през 1930 г. на няколкостотин милиона тона днес. 

Точният брой химикали на пазара все още не е известен, а всяка година се въвеждат много нови.

Регламентът REACH — законодателството на ЕС в областта на химикалите — изисква да бъдат регистрирани химикали, които се произвеждат или внасят в Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство в количества от един тон или повече годишно. ECHA очаква до 30 000 химикали да бъдат регистрирани до 2018 г. Фирмите трябва да предоставят информация за химикалите, които произвеждат и използват, техните опасни свойства и как могат да бъдат използвани безопасно. По този начин можем да научим повече за тяхното потенциално въздействие върху здравето и околната среда. Повечето от тези данни са публикувани на интернет сайта на ECHA.

Проследявайте регистрациите на химикалите!

Тази карта показва броя на регистрациите, които ECHA е получила от различни държави. Можете да видите къде се произвеждат или внасят химикали в Европейския съюз/Европейското икономическо пространство и какви са най-често регистрираните химикали. 

В ЕС химическата промишленост генерира повече от 500 милиарда евро годишно. Тя наема пряко на 1,2 милиона работници и включва до 3,6 милиона работни места в сектори, използващи химикали. 

Прочетете повече


Route: .live2