Skip to Content

Какво мислят европейците за химикалите?

Проучването на Евробарометър с близо 28 000 души в 28 държави показва, че 65 % от хората са обезпокоени от това, че са изложени на въздействието на опасни химикали, 26 % са много обезпокоени, а 39 % са малко обезпокоени.

Нивото на безпокойство варира според държавата членка на респондентите, като тези в Северна Европа обикновено се чувстват по-информирани и по-малко обезпокоени от тези в Южна Европа. Като казваме това, във всяка държава членка поне половината от респондентите показват известно безпокойство.

Полезни ли са пиктограмите за опасност?

Анкетата също така разглежда осведомеността на гражданите относно пиктограмите за опасност. Въпреки факта, че гражданите може да са имали ограничени възможности да се запознаят с новите пиктограми, някои вече са добре запознати с тях.

  • 92 % са виждали пиктограмата „запалимост“ и почти всички (96 %) са знаели значението ѝ.
  • В другия край на скалата само 20 % разпознават пиктограмата „сериозна опасност за здравето“.

 

Гражданите също така реагират на информацията, предоставена на етикетите:

  • 76 % са прочели инструкциите за безопасност,
  • 57 % са прочели инструкциите на етикета, а
  • 19 % са търсили и допълнителна информация.

Гражданите по-позитивни ли са по отношение на продуктите от ЕС?

Почти половината от анкетираните— 47% —  смятат, че продуктите, произведени в ЕС, са по-безопасни от тези, произведени другаде. Само 5 % смятат, че продуктите, внасяни извън ЕС, съдържат по-безопасни химикали.

Интересното е, че 30 % не са имали доверие в никой — вярвайки, че нито продуктите, произведени в ЕС, нито извън него, съдържат безопасни химикали.

Гражданите виждат подобрение

Респондентите в анкетата са попитани и дали смятат, че безопасността на продуктите, съдържащи химикали, се е подобрила или влошила, в сравнение с времето преди 10—15 години.

  • 44 % смятат, че безопасността на химичните вещества в продуктите се е подобрила през последните 10—15 години;
  • 33 % смятат, че е повече или по-малко същата; докато
  • 16 % смятат, че се е влошила.

Route: .live2