Skip to Content

Четете етикетите

Безопасността на работното място започва от познаването и разбирането на инструкциите за етикетиране и безопасна употреба на опасни химикали. По закон доставчиците на химични вещества трябва да класифицират своите вещества и смеси. Научете етикетите и следете за безопасността!

Опасните вещества и смеси трябва да се класифицират, а химикалите, които са пуснати на пазара, трябва да бъдат надлежно етикетирани и опаковани.

Етикетите могат да ви помогнат да определите кои химикали са опасни и как могат да ви навредят. Те ви казват и как безопасно да съхранявате и работите с опасни вещества.

Етикетите върху продукти, съдържащи опасни химикали, обозначават физическите опасности от продукта, както и опасностите за здравето и околната среда. Те съдържат също и необходимите предпазни мерки, които трябва да се вземат във връзка с безопасната работа с продукта. В целия свят се прилага едно и също етикетиране, така че без значение къде работите, научете етикетите и следете за безопасността.

Кликнете тук, за да видите инфограма, обясняваща етикетите

Проверете класификацията на химикалите

Доставчиците на химикали носят отговорност за класифицирането на веществата и смесите, които доставят. Това се нарича самокласифициране.

Понякога класификацията се договаря от независими експерти на европейско ниво. Това е т.нар. хармонизирана класификация. Много от най-опасните вещества, които оказват влияние върху здравето на работниците, притежават хармонизирана класификация.

Това означава, че производителите в Европа са правно задължени да ги класифицират и етикетират по един и същи начин. Така че дори и доставчикът ви да се смени, хармонизацията гарантира, че класифицирането и етикетирането на веществата ще бъде същото. Така по-лесно ще знаете какви предпазни мерки трябва да вземете при употребата на веществото.

Съществуват хиляди вещества с хармонизирана класификация и списъкът нараства. Един такъв пример е формалдехид. Хармонизираната му класификация създава система за управление на рисковете от него за целия ЕС. Това е добра новина за работниците и специалистите в много промишлени сектори, особено в здравеопазването, строителството, автомобилната и текстилната индустрия, където има висока степен на експозиция.

Повече информация


Route: .live1