Skip to Content

Мерки за безопасност и експозиция

Информационните листове за безопасност и сценариите на експозиция ви помагат да боравите безопасно с химикалите и да се предпазвате. Доставчиците на опасни химикали, използвани на работното място, трябва да предоставят тази информация за безопасност и можете да я получите от вашия работодател.

Информационният лист за безопасност (ИЛБ) съдържа информация за химическо вещество или смес. Той предлага информация най-вече за работодателите, за опасностите, включително екологични опасности, и съвети за безопасна употреба на работното място.

Информационните листове за безопасност помагат на работниците да предприемат необходимите мерки за защита на тяхното здраве и безопасност на работното място и за опазване на околната среда. Те дават например информация за безопасно съхранение, боравене и изхвърляне. По-специално информационният лист за безопасност позволява на работодателите да определят дали на работното място са налице някои опасни химикали, да оценят всеки риск за здравето и безопасността на техните работници.

За опасни химикали, произведени в големи количества, информационните листове за безопасност трябва да бъдат разширени, за да поместят още повече информация за това как да се използват безопасно. За смеси, като бои и разтворители, информацията може да бъде в основното тяло на информационния лист за безопасност.

Информацията за безопасност за веществата може да бъде намерена в сценариите на експозиция, приложени към информационните листове за безопасност. Сценариите на експозиция са документи, които определят условията за работа с опасни вещества без излагане на неприемлив риск. С други думи те са насоки за безопасна употреба.

Повече информация за максималните нива на експозиция?

Контролът на експозицията на химикали при различни работни условия е важен, за да сте сигурни, че ще останете в безопасност дори при работа с вредни химикали.

Законодателството на ЕС в областта на химикалите посочва максимално препоръчваните нива на експозиция на химикали. Това са нива на концентрация, под които химикалът не вреди на здравето ни. Тези „получени недействащи дози/концентрации“ (DNEL) идват от вашите доставчици. За биоцидни вещества се използват „приемливи нива на експозиция“ (AEL).

Информацията и практическите съвети в информационните листове за безопасност и в сценариите на експозиция са ключови инструменти за планиране на мерките за безопасност на работното място и успешно поддържане на експозицията под получените недействащи дози/концентрации.

Вашият работодател трябва да провери цялата тази информация и да провери дали са налице подходящи действия и предпазни мерки за избягване на рисковете. Това гарантира, че експозицията на химикали на работното място се контролира. Уверете се, че вие и другите работници във вашата фирма разбирате и прилагате мерките, посочени в разширените информационни листове за безопасност. Ако това не е така, можете да попитате работодателя си за обучение.


Route: .live2