Skip to Content

Търсене на химикали

Разгледайте нашата уникална база данни, за да научите повече за химикалите, които се използват ежедневно в Европа.

Чрез своята работа по прилагането на законодателството на Европейския съюз, касаещо химикалите, ECHA създаде най-голямата база данни за химикалите в света. В нея са включени данни за около 140 000 химикали, като базата данни се обогатява непрекъснато.

Базата данни съдържа над два милиона резюмета на проучвания на свойствата на химикалите и тяхното въздействие върху хората и околната среда. В нея могат да се намерят и обяснения за класификацията на химикалите (напр. дали са корозивни или запалими) и предоставя указания как да се използват по безопасен начин.

Относително малка част от тези химикали (181 от зимата на 2018 г.) са изброени като пораждащи голямо безпокойство, тъй като могат да причинят рак или мутации, да разрушат фертилитета или да се натрупват и да остават в околната среда. Като цяло вписванията им прибавят огромно количество информация, която ECHA се ангажира да използва в полза на европейските граждани и околната среда.

Намерете отговорите, от които се нуждаете

Как едно вещество влияе в действителност на човешкото тяло? Дразни ли кожата или очите, или има по-сериозен ефект, например да причинява рак? В какви видове продукти се използва? Опасно ли е за околната среда и как се отделя? Отговорите на всички тези въпроси вече могат да се намерят в краткото описание на всеки химикал, което нарекохме информационна карта. Ако искате да научите повече за веществата, на които сте изложени, това е добро начало.

Все едно търсите дума в речник — просто трябва да въведете името на веществото в полето за търсене в раздел „Информация за химикалите“ и готово. Информацията е събрана от данните, които фирмите предоставят на ECHA, за да спазят изискванията на европейското законодателство. Ако веществото е класифицирано като особено опасно, в информационната карта се посочва и какви проверки извършват регулаторните органи на европейско и национално ниво, за да се гарантира адекватна защита на хората и околната среда. 

Прочетете повече


Route: .live1