Skip to Content

Да разберем етикетите

Предупредителните символи и специфичните цветове на етикетите на продуктите предоставят информация за щетите, които дадено вещество или смес могат да причинят на вашето здраве или на околната среда.

Пиктограма за опасност е изображение на етикета, което съдържа предупредителни символи и специфични цветове, предназначени да предоставят информация за щетите, които дадено вещество или смес могат да причинят на вашето здраве или на околната среда. Регламентът за CLP въведе нова система за класифициране и етикетиране на опасни химикали в Европейския съюз. Пиктограмата също беше променена и е съгласувана с Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали на Обединените нации.

Кликнете тук, за да видите инфограма, обясняваща етикетите

Новите пиктограми са във формата на червен диамант с бял фон и заменят старите оранжеви квадратни символи, прилагани съгласно предишното законодателство. От 1 декември 2010 г. някои вещества и смеси вече са били етикетирани според новото законодателство. От 1 юни 2017 г. не се разрешава използването на стари пиктограми на пазара.

Следете за безопасността си и разгледайте инфограмите отдолу, за да се запознаете с новите пиктограми.

Какво съдържа етикетът?

В допълнение към пиктограмата етикетът съдържа обяснение на нейното значение (предупреждение за опасност). Една и съща пиктограма може да има няколко предупреждения за опасност, свързани с въздействията, които веществото или сместа биха могли да имат. Например символът удивителен знак може да означава, че веществото или сместа могат да предизвикат раздразнение на дихателните пътища или да причинят сериозно дразнене на очите или на кожата. На етикета ще откриете и текст за безопасност, в който се посочва как да боравите безопасно с продукта и какви мерки трябва да предприемете, ако случайно попаднете под въздействието на продукта. Етикетът съдържа също и „сигнална дума“, която указва сериозността на щетата, която може да причини продуктът: „Опасно“ за по-тежки увреждания и „Внимание“ за по-леки.

Продуктите, обозначение с тези етикети, могат да причинят увреждане, ако не се работи правилно с тях. Убедете се, че знаете какво е значението на етикетите и четете инструкциите, за да гарантирате безопасна употреба.

 
Примерен етикет

Повече информация

 


Route: .live1