Skip to Content

Използвайте правото си да попитате

Ако подозирате, че даден продукт, който купувате, може да съдържа химикали, които могат да бъдат вредни, имате право да поискате информация за тях.

Имате право да попитате дали продуктите, които купувате, съдържат химикали над определена граница, които могат да бъдат вредни за вашето здраве или за околната среда. Тези така наречени вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), са включени в списъка на SVHC за кандидат-веществата по REACH. По закон доставчиците трябва да ви предоставят тази информация безплатно в рамките на 45 дни от датата на вашето искане.

Вашето право да поискате информация се отнася за изделия като текстил, мебели, обувки, спортно оборудване, играчки и електронно оборудване, но не включва смеси като бои, детергенти, лекарства, козметика и храна.

Как да поискате информация?

Или отидете директно в магазина, откъдето сте закупили продукта, или се свържете с производителя или вносителя. Най-добре е да подадете заявката си в писмен вид. Множество национални органи и организации на потребителите са подготвили примерни писма, за да ви помогнат с това. Има и мобилни приложения, които могат да ви помогнат.

За да получите точната информация, трябва:

  • да включите името или описанието на продукта, който ви интересува;
  • да попитате дали продуктът съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC), които са включени в списъка на кандидат-веществата по REACH — веществата могат да бъдат в самия продукт или в опаковката му;
  • да включите позоваване на интернет сайта на ECHA, където може да бъде намерена повече информация за задълженията по Регламента REACH.

Доставчиците са длъжни да предоставят информация за тези вещества, само ако те могат да бъдат намерени в концентрации над 0,1 % от теглото на продукта. Това означава, че не е необходимо да ви информират за други вещества в продукта или дори за SVHC в продукта, ако те са налице при по-ниска концентрация. 

Образци на писма за потребителите:

Приложения за потребители

Много потребителски организации и някои национални органи са произвели мобилни приложения и ръководства, които могат да ви помогнат да разберете какви химикали присъстват в определени продукти. Събрахме някои връзки, които може да са важни за вас по-долу.


Route: .live1