Skip to Content

Повече информация за безопасните алтернативи?

Законодателството на ЕС в областта на химикалите насърчава замяната на най-опасните химикали с по-безопасни. Можете също така да окажете влияние за използването на по-безопасни алтернативи или, ако не е възможно заместването, като намалите експозицията си на вредните химикали.

Веществата, които причиняват рак, мутации или репродуктивни токсини, са известни като „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“ (SVHC). SVHC могат да бъдат включени в списък, наречен Списък на кандидатите. Оттам те могат да се преместят в Списъка за разрешаване, което означава, че могат да бъдат пуснати на пазара само за специфични разрешени употреби. Ако веществото, което използвате на работното място, е включено в Списъка на кандидатите или в Списъка за разрешаване, това означава, че рано или късно вероятно ще трябва да бъде заменено с по-безопасна алтернатива. 

Интересен пример за работниците е MDA (4,4'-диаминодифенилметан). Използва се като втвърдител в полимери и в епоксидни смоли и лепила, с висока експозиция на работниците, особено в по-малки фирми. Въпреки че е включен в Списъка за разрешаване, до крайния срок нито един производител или потребител не е поискал употребата му да бъде разрешена, което означава, че за упоменатите употреби той е изведен от пазара след 21 август 2014 г.

Броят на веществата в Списъка на кандидатите нараства. Той се актуализира два пъти годишно. Вашият работодател трябва да е наясно дали някои от веществата, с които боравите, са включени в този списък. Това важи за веществото самостоятелно, в смес или в изделие, и създава допълнителни задължения за вашия работодател.

И така, как се контролират веществата, които пораждат безпокойство?

Разрешаване

Разрешението постепенно замества вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с подходящи алтернативи веднага щом възникнат нови възможности, които са технически и икономически осъществими. Временна мярка е да се гарантира, че веществата, пораждащи сериозно безпокойство, се контролират правилно, докато бъдат заменени от по-безопасни алтернативи.

Ограничаване

Опасните вещества могат също да бъдат ограничени по отношение на тяхното производство, пускане на пазара или употреба. Ограниченията по REACH се приемат, когато рисковете са неприемливи и са необходими действия в целия ЕС, за защита на нас или на околната среда. Ограниченията се прилагат например за азбеста, олово в бои и живак в измервателните устройства.

Регламент за биоцидите

Регламентът за биоцидите цели да изключи вещества, които са, например, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. Той също така насърчава замяната на биоциди, които съдържат вещества, които могат да причинят например астма или други респираторни проблеми. Тези продукти няма да бъдат разрешени и ще бъдат заменени с по-безопасни алтернативи.

Попитайте работодателя си

Когато търсите за химикали в нашите бази данни, ако забележите, че химикалът, използван на работното ви място, е под регулаторни действия, обърнете внимание на работодателя си да премахне необходимостта от това химично вещество или да обмисли подмяната му с по-безопасна алтернатива. Това ще подобри безопасността на вашата работа и ще бъде от полза за вашия бизнес.

Разгледайте портала за заместители относно идеи, които могат да ви помогнат да намерите по-безопасни алтернативи.


Route: .live1