Skip to Content

Кой е отговорен?

Работодателите, доставчиците, властите и държавите членки трябва да играят важна роля, за да гарантират, че вашето работно място е предпазено от опасностите от вредни химикали. Познаването на тези отговорности и мястото, където да намерите повече информация, ви помага да разберете вашите права като работници.

Безопасното използване на химикали на работното ви място е от съществено значение — експозицията на опасни химикали причинява до 30 % от признатите професионални заболявания и десетки хиляди смъртни случаи, които могат да бъдат предотвратени в Европа всяка година.

Съгласно закона във всяка държава от ЕС имате право да получите отговори на следните важни въпроси:

 • Какви са опасностите от химикалите и продуктите, с които боравя?
 • Как мога да ги използвам безопасно?

Тези законови изисквания се прилагат еднакво за всички фирми, независимо дали произвеждат, внасят или използват химикали.

Според европейското законодателство работодателите трябва да предприемат конкретни мерки за контрол на риска от опасни вещества за работниците.

 • Когато е възможно, отстранете употребата на вредно вещество чрез промяна на процеса или продукта, в който се използва веществото.
 • Ако отстраняването не е възможно, заместете вредното вещество с неопасно или по-малко опасно.
 • Когато опасността не може да бъде отстранена, прилагайте мерки за контрол, които имат за цел да предпазят всички. По закон трябва да разчитате на лични предпазни средства само в краен случай, когато експозицията е неизбежна.
 • За редица опасни вещества има гранични стойности на експозиция в работна среда (OEL), които трябва да се спазват.

Работодателите отговарят за съобщаването на безопасността на работното място на своите служители. Предоставената информация трябва да бъде надеждна, изчерпателна и лесно достъпна. Служителите трябва да могат да научат за въпроси и теми, включително:

 • резултатите от оценката на риска от работодателя;
 • опасностите, на които са изложени, и как те могат да бъдат засегнати от тях;
 • какво трябва да направят, за да опазят себе си и останалите в безопасност;
 • как да проверят и забележат, когато нещата са неправилни;
 • на кого да съобщят за каквито и да е проблеми;
 • резултатите от всяко наблюдение на експозицията или наблюдение на здравето;
 • превантивни мерки, които да се предприемат в случай на работа по поддръжката;
 • процедури за първа помощ и спешни случаи.

Вашата безопасност на работното място започва с вас. Говорете с вашия работодател или с представител за здравето и безопасността. Използвайте нашия уебсайт като източник на информация.

Доставчици

За опасните вещества доставчиците трябва да предоставят информационни листове за безопасност и към продуктите да добавят етикети, съдържащи съответната информация за безопасност. Вашият работодател трябва да използва тази информация, за да приложи мерки за управление на риска, за да се увери, че използвате безопасно химикалите на вашето работно място.

Органи на ЕС

В регламентите на ЕС относно химикалите, например за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламентът за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) и Регламентът за биоцидите (BPR), са предвидени механизми за защита на работниците от излагане на въздействието на опасни химикали.

Съгласно REACH, производителите и вносителите трябва да събират и предават информация за свойствата на своите химикали, така че потребителите да могат да боравят с тях безопасно. Промишлеността също така трябва да спазва необходимите защитни мерки за вещества, пораждащи сериозно безпокойство.

Европейската рамкова директива за безопасност и здраве на работното място е създадена през 1989 г. и гарантира минимални изисквания за безопасност и здраве в цяла Европа.

Регламентът за класифициране и етикетиране изисква опасностите да бъдат ясно съобщавани на работниците и потребителите в ЕС. Промишлеността трябва да идентифицира свойствата на химикалите си (вещества или смеси), които могат да бъдат вредни за нас или за околната среда. Те трябва да се класифицират в съответствие с идентифицираните опасности.

Опасните химикали трябва да бъдат етикетирани по подходящ начин, така че потребителите, независимо дали са работници или потребители, да могат ясно да разберат техните ефекти и да вземат информирани решения относно продуктите, които купуват и използват.

Съгласно Регламента за биоцидите доставчиците на активни биоцидни вещества трябва да предоставят информация за веществото. Всички биоциди се нуждаят от разрешение от ECHA или от национален орган, преди да могат да се предлагат на пазара. Активните вещества, съдържащи се в биоцида, трябва да са предварително одобрени.

Освен това няколко други закона регулират безопасността на работното място.

Държави членки

Компетентните органи в държавите членки играят централна роля в осигуряването на безопасна употреба на химикали.

Те си сътрудничат тясно с ECHA и Европейската комисия. Националните органи оценяват регистрираните вещества и участват активно в приемането на решенията за оценка на ECHA. Държавите членки могат да предложат ограничения за химикали, ако рисковете от тях трябва да бъдат разгледани на равнище ЕС. Те могат да предложат и вещества, които да бъдат идентифицирани като вещества, пораждащи потенциално сериозно безпокойство. Държавите членки оценяват и заявленията, свързани с биоцидите.

Националните правоприлагащи органи са отговорни да гарантират спазването на законодателството, касаещо химикалите.

Прочетете повече


Route: .live1