Přejít k obsahu

Alternativy ke zkouškám na zvířatech

Chemické látky se musí testovat, aby bylo bezpečné je používat. To znamená, že potřebujeme vědecky podložené informace o chemických látkách, abychom porozuměli tomu, jaký mohou mít vliv na lidi a životní prostředí. Tyto údaje lze získat mnoha různými způsoby.

Průmyslové odvětví si musí uvědomovat rizika chemických látek, které vyrábí. Jenom tak může zaručit jejich bezpečné používání a zvládat případná rizika. V případě mnoha chemických látek stále chybějí informace o jejich dopadu na zdraví, například o jejich schopnosti způsobit rakovinu, nebo na životní prostředí. Proto je nutné provádět nové studie o chemických látkách.

Podpora alternativních metod

Právní předpisy EU vyžadují, aby podniky používaly jiné prostředky než zkoušky na zvířatech, kdykoli je to možné. Společnosti mohou například využít zkoušky založené na počítačových modelech (in silico nebo modelování pomocí kvantitativního vztahu mezi strukturou a aktivitou) nebo zkoušky, při nichž se využívají buňky či tkáně (in vitro). Podniky mohou rovněž použít informace z již existujících studií o podobných chemických látkách, aby odhadly vlastnosti svojí chemické látky.

Právní předpisy také stanoví, že společnosti, které chtějí registrovat stejnou chemickou látku, tak musí učinit společně. Mají povinnost sdílet informace a výsledky zkoušek týkající se dané chemické látky, aby se nemusely opakovat studie na zvířatech. Poté, co prozkoumají všechny ostatní dostupné zdroje údajů, se musí dohodnout, zda jsou zapotřebí nové zkoušky.

Vědci pracují na vývoji nových zkušebních metod, které mají zkoušky na zvířatech nahradit. Zatím však není možné používat alternativní metody a přístupy ve všech situacích, zejména jde-li o pochopení dlouhodobých účinků chemických látek na lidi a životní prostředí – například zda určitá chemická látka způsobuje rakovinu nebo ovlivňuje naše reprodukční schopnosti. Proto jsou u mnoha chemických látek poslední možností stále ještě zkoušky na zvířatech.

Volně dostupné nástroje

Existují různé nástroje, které mohou podniky použít, aby zjistily dostupné údaje o svých chemických látkách. Databázi eChemPortal lze například použít, pokud si potřebujete ověřit, zda jsou informace o zkouškách na zvířatech již dostupné i od jiných orgánů. Soubor nástrojů QSAR Toolbox je softwarová aplikace, která pomáhá doplnit chybějící údaje.

Webové stránky agentury ECHA poskytují nejen podnikům, ale i zainteresovaným občanům a organizacím přístup k velkému množství informací o chemických látkách. Tyto informace pocházejí z registračních dokumentací, které společnosti předkládají agentuře ECHA, aby se svými chemickými látkami mohly obchodovat v EU.

Více informací


Route: .live2