Přejít k obsahu

Endokrinní disruptory a naše zdraví

Endokrinní disruptory mohou mít na zdraví závažné účinky, jako je neplodnost, rakovina a vývojové poruchy, například vrozené vady. Kde se však používají a jaké kroky se podnikají, abychom byli chráněni?

Endokrinní systém je složitá komunikační síť mezi nervovým systémem a nejdůležitějšími tělesnými funkcemi, jako jsou rozmnožování, imunita, metabolismus a chování.

Podle studií mohou některé chemické látky, které narušují náš hormonální systém, negativně ovlivňovat náš metabolismus, růst, spánek a dokonce i naši náladu. Tyto chemické látky, známé jako endokrinní disruptory, jsou většinou vyrobené člověkem a můžeme je najít v materiálech, jako jsou pesticidy, kovy či přídatné látky, nebo jako kontaminující látky v potravinách či kosmetice.

Mezi nepříznivé účinky na zdraví, které mohou být způsobeny endokrinními disruptory, patří klesající počet spermií a rakovina varlat u mužů, dopady na nervový a imunitní systém a zvyšující se počet mužů narozených s deformací genitálií. Bylo zjištěno, že velký podíl mladých mužů – v některých zemích až 40 % – má nízkou kvalitu spermatu, což snižuje jejich schopnost zplodit dítě.

Nedávné výzkumy rovněž ukázaly, že endokrinní disruptory mohou ovlivnit systémy řídící tvorbu tělesného tuku a hmotnostní přírůstek. S expozicí endokrinním disruptorům se spojuje i rostoucí četnost neurobehaviorálních poruch, jako je dyslexie, mentální retardace, autismus a ADHD.

Endokrinním disruptorům můžeme být vystaveni prostřednictvím potravin, prachu, vody či vdechováním plynů a částic v ovzduší, nebo jednoduše při styku s kůží, například při používání výrobků pro osobní péči.

Někdy lze účinky způsobené látkou narušující endokrinní činnost pozorovat až dlouho po expozici, například expozice plodu určité látce může způsobit negativní účinky na zdraví až po dosažení dospělosti. Tyto účinky se mohou rovněž přenášet na další generace.

Látky, u nichž existuje podezření, že se jedná o endokrinní disruptory, můžete najít v běžných výrobcích, jako jsou plastové lahve, hračky, kovové nádoby na potraviny, elektronická zařízení, kosmetika, pesticidy a čisticí prostředky.

The views presented in the video do not necessarily represent the official position of the European Chemicals Agency.
The video interview is from the ‘People and perspectives’ section of ECHA’s newsletter issue February 2018

Co s tím EU dělá?

EU přijímá opatření na mnoha různých úrovních od výzkumu po regulaci a snaží se endokrinní disruptory aktivně odhalovat. Stále více chemických látek bylo označeno za látky vzbuzující mimořádné obavy právě kvůli svým endokrinně disruptivním vlastnostem.

Jednou z těchto chemických látek je bisfenol A (BPA). BPA se nachází na seznamu látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV), které podléhají povolení podle nařízení REACH, protože jsou toxické pro reprodukci a způsobují narušení činnosti endokrinních žláz. Ještě předtím, než byl BPA kvůli svým endokrinně disruptivním vlastnostem formálně označen za látku vzbuzující mimořádné obavy, bylo rozhodnuto o jeho zákazu při výrobě termopapíru, kde sloužil jako barvotvorná vývojka. Najdete ho v pokladních účtenkách z obchodů, jízdenkách veřejné dopravy a parkovacích lístcích. Zákaz začne platit od roku 2020, aby podniky měly čas používání BPA ukončit a najít bezpečnější alternativy.

Od 1. června 2011 je používání BPA rovněž zakázáno při výrobě kojeneckých lahví v celé EU. V EU sice lze používat BPA v materiálech, které přicházejí do styku s potravinami, je však stanoveno maximální množství, které se může z materiálu uvolňovat. Některé členské státy navíc uvalily na výrobky obsahující BPA další omezení.

Ftaláty jsou chemické látky, které se často používají ke zvýšení a zachování pružnosti vinylových plastů. Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), dibutyl ftalát (DBP), diisobutyl ftalát (DIBP) a benzylbutylftalát (BBP) jsou čtyři ftaláty, které byly přidány na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XIV) vzbuzujících mimořádné obavy kvůli svým endokrinně disruptivním vlastnostem. Pro tyto a další ftaláty platí omezení nebo se pracuje na jejich zavedení.

EU se neustále snaží identifikovat nebezpečné chemické látky, včetně endokrinních disruptorů, a zajistit jejich nahrazení bezpečnějšími alternativami. Kritéria pro určení chemických látek s endokrinně disruptivními vlastnostmi, které jsou obsaženy v biocidních přípravcích, byla sjednána na úrovni EU. Tato kritéria začnou platit od června 2018.

Po kliknutí na níže uvedené odkazy naleznete další příklady látek, které byly označeny za endokrinní disruptory:

Více informací


Route: .live2