Přejít k obsahu

První pomoc při expozici chemické látce

Jedy jsou látky, které působí škodlivě při požití, vdechnutí nebo při styku s kůží nebo očima. K expozici může dojít, i pokud jste nanejvýš opatrní a skladujete chemické látky mimo dosah. Stane-li se tak, mělo by vám pomoci vaše vnitrostátní toxikologické informační středisko.

Toxikologická informační střediska fungují ve všech členských státech EU. Dostávají informace o chemických látkách obsažených v nebezpečných směsích (například v barvách, čisticích prostředcích a lepidlech) od dovozců nebo následných uživatelů, kteří je uvádějí na trh EU.

Díky těmto informacím tato střediska pomáhají spotřebitelům, lékařům a profesionálním uživatelům tím, že jim v případě kontaminace chemickou látkou poskytnou lékařské poradenství.

Každoročně jsou důvodem přibližně poloviny hovorů přijatých evropskými toxikologickými informačními středisky děti neúmyslně vystavené působení chemických látek. Dávejte si proto pozor, abyste žádné výrobky obsahující nebezpečné chemické látky nenechávali na místech, kde s nimi vaše děti mohou přijít do styku.

Jak zabránit otravě v domácnosti?

Co dělat Co nedělat
Vždy čtěte varovné štítky a dodržujte bezpečnostní pokyny. NIKDY nekombinujte výrobky pro domácnost při čištění, neboť se mohou uvolnit jedovaté výpary.
Uchovávejte všechny výrobky a léčiva v původních obalech a mimo dosah dětí. NIKDY nepřemisťujte chemické výrobky pro domácnost ani léčiva do jiných obalů.
Nezapomeňte, že vitamíny, železo ve formě tablet i rostlinné látky jsou také léčiva a mohou představovat nebezpečí pro malé děti. NIKDY neodstraňujte štítky z chemických výrobků pro domácnost ani z lahviček s léčivy.
Pokud jste nuceni při používání nějakého výrobku odejít, vždy nejprve zavřete nádobu a položte ji na bezpečné místo. NIKDY neužívejte léčiva před dětmi, mohly by se snažit vás napodobit v domnění, že se jedná o sladkosti.

Zajištění bezpečnosti při práci

Nebezpečné chemické látky se nacházejí téměř na každém pracovišti. Miliony pracovníků v celé Evropě přicházejí do styku s chemickými látkami a biologickými činiteli, které jim mohou uškodit.

Některé vysoce nebezpečné chemické látky, jako například azbest, který způsobuje rakovinu plic a jiná závažná onemocnění dýchacích cest, jsou v současnosti zakázány nebo podléhají přísné kontrole. Tam, kde se jiné nebezpečné chemické látky stále používají, platí právní předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, které si s riziky na pracovišti mají poradit.

V souladu s těmito právními předpisy musí zaměstnavatelé identifikovat a posoudit všechna rizika na pracovišti, včetně rizik expozice nebezpečným chemickým látkám. Zaměstnavatelé rovněž musí určit opatření potřebná ke zvládnutí rizik a uskutečnit je. Pokud jde o rizika související s nebezpečnými chemickými látkami, zaměstnavatelé mohou jako zdroj informací využít bezpečnostní listy.

Bezpečnostní list je dokument obsahující informace o rizicích daného výrobku a rady ohledně preventivních opatření, jimiž by se pracovníci měli řídit, aby výrobek používali bezpečným způsobem. Výrobci i dodavatelé nebezpečných chemických látek musí bezpečnostní listy poskytovat svým průmyslovým a profesionálním zákazníkům.

V bezpečnostních listech se nacházejí podrobnější informace o rizicích než na etiketě výrobku a ty lze využít k určení rizik chemické látky, kterou používáte, a k ochraně před těmito riziky, neboť obsahují rady ohledně bezpečného zacházení s výrobkem a ohledně toho, co dělat v mimořádné situaci.

Oddíl 4 bezpečnostního listu je věnován pokynům pro první pomoc. Z uvedených informací se dozvíte, co dělat, jestliže zaměstnanec chemickou látku vdechne, spolkne nebo s ní přijde do styku prostřednictvím kůže či očí. Tento oddíl rovněž obsahuje informace o možných příznacích, akutních či opožděných účincích a léčbě.

Více informací


Route: .live1