Přejít k obsahu

Jak jsou chemické látky kontrolovány?

Život by bez chemických látek neexistoval – nacházejí se v lidském organismu, kolem nás i v každém výrobku, který koupíme. Evropská unie má na ochranu občanů nejambicióznější právní předpisy na světě v oblasti chemických látek. Svou roli při zvyšování bezpečnosti mají jak společnosti, tak nejrůznější orgány.

Právní předpisy Evropské unie v oblasti chemických látek si kladou za cíl chránit občany a životní prostředí před nebezpečnými chemickými látkami. Zároveň se zaměřují na posílení konkurenceschopnosti a rozšíření inovací evropského průmyslu a na prosazování alternativních metod k testování chemických látek na zvířatech.

Čtyřmi základními právními předpisy EU v oblasti chemických látek jsou:

Nařízení REACH: o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Podle nařízení REACH společnosti musí poskytnout informace o chemických látkách, které vyrábějí nebo dovážejí. Pokud nelze chemickou látku používat bezpečně, orgány mohou rozhodnout o opatřeních na řízení jejích rizik.

Nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP)

Tento právní předpis zajišťuje, aby byla pracovníkům i spotřebitelům jasně vysvětlena rizika chemických látek. K tomu slouží štítky se standardními větami a výstražnými symboly.

Nařízení o biocidech (BPR)

Biocidní přípravky jako dezinfekční přípravky nebo repelenty proti hmyzu nás nebo různé materiály chrání před škodlivými mikroorganismy. Tento právní předpis zajišťuje, abychom měli dostatek informací, a díky tomu mohli zákazníci používat tyto přípravky bezpečně.

Nařízení o předchozím souhlasu (PIC)

Toto nařízení stanovuje pravidla pro vývoz a dovoz určitých nebezpečných chemických látek.

Použití chemických látek kromě toho upravuje ještě řada dalších právních předpisů. Zvláštní skupiny chemických látek, jako jsou pesticidy, léčiva nebo kosmetické přípravky, jsou regulovány vlastními právními předpisy.

Společnosti musí prokázat, že používání jejich chemických látek je bezpečné.

Společnosti vyrábějící chemické látky v Evropské unii nebo je dovážející do EU musí prokázat, že používání jejich chemických látek je bezpečné. Musí látky zaregistrovat u Evropské agentury pro chemické látky (ECHA), jinak je v EU nemohou prodávat.

Společnosti musí poskytovat informace o svých chemických látkách, pokud jde o jejich nebezpečné vlastnosti a o bezpečný způsob jejich použití. Také musí své zákazníky v dodavatelském řetězci informovat, jak lze rizika spojená s jejich chemickými látkami řídit. Pokud nelze chemickou látku používat bezpečně, mohou orgány její používání omezit nebo mohou zavést povinnost podrobit ji předchozímu povolení. Tím vzniká tlak na společnosti, aby nejnebezpečnější látky nahrazovaly bezpečnějšími alternativami.

Společnosti musí určit všechny nebezpečné vlastnosti, které jejich chemické látky mají a které by mohly způsobit poškození lidského zdraví nebo životního prostředí. Také je musí příslušným způsobem klasifikovat – např. jako rakovinotvorné nebo toxické pro organismy žijící v řekách a mořích. Chemické látky je také třeba opatřit odpovídajícími štítky se správnými výstražnými symboly a vysvětlením, jak s nimi bezpečně nakládat.

Díky tomu mohou pracovníci i spotřebitelé pochopit účinky chemických látek, činit informovaná rozhodnutí o výrobcích, které kupují, a bezpečně je používat.

Co je úkolem agentury ECHA?

Agentura ECHA řídí poskytování informací o chemických látkách ze strany průmyslových podniků. Zveřejňuje informace o registrovaných chemických látkách a o tom, jak jsou klasifikovány a označeny. Tyto údaje jsou volně dostupné na webových stránkách agentury ECHA a kdokoli si je tam může vyhledat. Tato jedinečná databáze obsahuje informace o několika tisících chemických látek, které se v Evropě denně používají. Na těchto webových stránkách jsou rovněž zveřejňovány informace o biocidech.

Informace o chemických látkách se prověřují a agentura například zkoumá, které z látek jsou obecně používány tak, že spotřebitelé nebo pracovníci mohou být vystaveni jejich působení. Agentura ECHA vyhodnocuje informace o chemické bezpečnosti, které dostává z odvětví průmyslu, a pokud nějaké důležité informace chybí, vyžádá si další údaje. Agentura ECHA, členské státy a Evropská komise z uvedených informací vycházejí při spolupráci na řízení rizik, která nebezpečné chemické látky představují. To může znamenat například omezení některého nebo všech jejich použití. Nejnebezpečnější chemické látky budou prostřednictvím rozšiřování znalostí a zvyšování povědomí postupně nahrazovány látkami bezpečnějšími.

Řízení rizik chemických látek

Omezení chrání lidské zdraví a životní prostředí před riziky, která představují chemické látky v EU. Mohou se týkat výroby, dovozu, uvádění na trh nebo zvláštních použití dané látky. Omezení mohou rovněž znamenat úplný zákaz používání určité látky nebo zakázat některá konkrétní použití.

Povolování

Pro zobrazení informační grafiky klikněte

Pokud je látka označena za zvláště škodlivou pro lidské zdraví nebo životní prostředí, bude zařazena na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XV) vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Tento seznam zveřejňuje agentura ECHA a je pravidelně aktualizován. Pokud je látka umístěna na tento seznam, společnosti, které ji vyrábějí, dovážejí nebo používají, mají právní závazky. Spotřebitelé mají právo se ptát, zda výrobky, které kupují, obsahují látky vzbuzující mimořádné obavy, jež byly zařazeny na seznam látek (pro případné zahrnutí do přílohy XV), v koncentraci přesahující určitou hodnotu.

Pokud je látka vzbuzující mimořádné obavy zařazena na seznam látek podléhajících povolení, nemůže být v EU používána nebo uvedena na zdejší trh po určitém datu, nebylo-li pro ni vyžádáno a vydáno zvláštní povolení. Aby společnosti mohly požádat o povolení, musí provést podrobnou analýzu jiných možností použití své látky. Musí prokázat, že rizika spojená s používáním látky jsou malá. V určitých případech bude také nutné prokázat, že výhody pro společnost jsou větší než rizika spojená s použitím a že nejsou k dispozici žádné vhodné alternativy.

Harmonizovaná klasifikace a označování

Společnosti vyrábějící, dovážející nebo používající chemické látky je musí klasifikovat v souladu se zjištěnými riziky. Podle toho také musí své nebezpečné látky a směsi označit a zabalit. U nejnebezpečnějších chemických látek – například látek způsobujících rakovinu – musí být tato klasifikace a označení harmonizovány v celé Evropské unii. To zajišťuje, aby jejich rizika byla odpovídajícím způsobem řízena ve všech členských státech.

Kdo kontroluje společnosti?

Vnitrostátní orgány odpovědné za prosazování prověřují společnosti a kontrolují, zda konají v souladu s právními předpisy. Pokud společnosti neplní své povinnosti, mohou jim orgány udělit pokutu.

Chemické látky – terminologie

Na těchto stránkách používáme pojmy „chemické látky“ a „výrobky“. V právních textech je terminologie konkrétnější: látky, směsi a předměty.

  • Látkou se rozumí chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané ve výrobě. Příklady: stříbro, chlorid sodný
  • Směsí se rozumí směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. Příklady: barva, prací prášek
  • Předmětem se rozumí věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled. Ty určují její funkci ve větší míře než její chemické složení. Příklady: tričko, kladivo

Více informací naleznete v naší vícejazyčné terminologické databázi ECHA-Term. Tato databáze obsahuje soubor definic vztahujících se k chemickým látkám.

 


Route: .live2