Přejít k obsahu

Nanomateriály na pracovišti

Nanomateriály se dnes objevují téměř všude, ale někteří pracovníci jsou jim vystaveni více než jiní. Pokud jakýmkoli způsobem pracujete s miniaturními částicemi, měli byste si možná přečíst následující řádky.

Někteří pracovníci jsou nanomateriálům často vystaveni jinak a bezprostředněji než spotřebitelé, i když dnes můžete nanomateriály najít ve spoustě výrobků.

Nanostříbro snižuje výskyt bakterií, používá se tudíž například v oděvech, myčkách nádobí, lednicích nebo nemocničním vybavení. Další nanomateriály se používají v potravinách, elektronice, kosmetice a mnoha dalších výrobcích pro každodenní potřebu.

Při vdechování mohou některé nanomateriály způsobovat zánět plic, a pokud se dostanou do krevního oběhu, mohou proniknout i do dalších orgánů, například jater, ledvin a sleziny, kde by mohly mít toxický účinek.

Riziko nanomateriálů se musí posuzovat případ od případu jako u jakékoli jiné chemické látky, ale na to, abychom mohli jejich bezpečnost náležitě posoudit, stále potřebujeme více údajů. Agentura ECHA a další úřady pracují na vyjasnění toho, jak by se právní předpisy o chemických látkách měly uplatňovat na nanomateriály, abychom byli schopni zajistit jejich bezpečné používání.

Kdo pracuje s nanomateriály?

S nanomateriály můžete přijít do styku na jakémkoli pracovišti, kde se vyrábějí nebo kde se s nimi manipuluje. Největšímu riziku jste vystaveni, například pokud:

  • pracujete v balírně na pracovišti, kde se nanočástice vyrábějí,
  • čistíte zařízení, jako jsou filtry, nebo provádíte jejich údržbu,
  • pracujete se svářečským zařízením,
  • natíráte nebo pískujete povrchy,
  • sbíráte, převážíte nebo likvidujete odpad.

Jak se dostanu do styku s nanomateriály?

Nanomateriály se mohou do vašeho těla dostat třemi různými způsoby: můžete je vdechnout, sníst nebo vypít nebo se mohou vstřebat kůží.

Například mnohé pigmenty v nátěrových hmotách jsou vlastně nanomateriály. Pokud byste nepoužívali žádnou ochranu, mohli byste je při používání barev ve sprejích vdechnout. Pro zajištění bezpečné manipulace s výrobky je tudíž důležité číst štítky.

Ke styku s kůží může dojít při manipulaci s práškem nebo kapalinou, například v případě nátěrových hmot, nebo při pobytu v prašném prostředí s nanočásticemi.

Nepředpokládá se, že by se nanočástice mohly dostat do těla zdravou kůží, přesto se vždy doporučuje dodržovat při práci hygienické postupy.

Ke spolknutí nanočástic by pravděpodobně mohlo dojít pouze v případě, že by nebyla dodržována pravidla bezpečnosti, například pokud byste si nemyli ruce nebo byste po práci s nanomateriály nosili ochranný oděv i mimo pracoviště.

Kam se obrátit pro radu?

Pokud si nejste jisti, zda materiály, s nimiž pracujete, obsahují nanočástice, měli byste si přečíst štítky a piktogramy, které poukazují na potenciální nebezpečí. Měli byste mít k dispozici také bezpečnostní list uvádějící informace o rizicích, osobních ochranných prostředcích a o tom, co dělat v případě náhodné expozice. Pokud si ani potom nebudete jisti, měli byste se zeptat svého nadřízeného nebo bezpečnostního poradce na pracovišti.

Přečtěte si více informací o nanomateriálech a o tom, kde se používají.
logo Observatoře Evropské unie pro nanomateriály

Route: .live1