Přejít k obsahu

Ochraňte se

Při práci s nebezpečnými chemickými látkami toho je hodně, co byste jakožto pracovníci mohli a měli dělat pro ochranu sebe sama i svého okolí. Řiďte se základními pokyny pro zachování bezpečí.

Chemické látky na pracovišti mohou představovat nebezpečí pro vás i ostatní pracovníky. Plyny či tekutiny se mohou při nesprávném zacházení uvolnit a způsobit například otravu či dýchací problémy. Některé chemické látky mohou rovněž způsobit rakovinu nebo poškodit plod či reprodukční zdraví.

Tady je kontrolní seznam, který vám pomůže zůstat v bezpečí:

 • Vyžádejte si pravidelné informace a školení ohledně způsobu zacházení s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Přečtěte si bezpečnostní listy uvádějící rizika všech chemických látek, s nimiž pracujete, abyste jim porozuměli.
 • Zjistěte, jak s chemickými látkami správně zacházet, abyste nebyli vystaveni jejich působení.
 • Nikdy nenechávejte otevřený oheň bez dozoru.
 • S chemickými látkami zacházejte opatrně.
 • Sepněte si dlouhé vlasy a nenoste volné oblečení.
 • Noste vhodnou obuv a vyhněte se ozdobným doplňkům.
 • Neustále používejte ochranné či bezpečnostní brýle a stejně tak jakékoli další osobní ochranné prostředky.
 • Nezapomínejte na hygienu.
 • Řádně likvidujte odpad.
 • Úrazy okamžitě hlaste svému nadřízenému.

Tyto kroky a informace, které potřebujete k bezpečnému výkonu svého zaměstnání, se mohou lišit v závislosti na pracovišti. V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na svého nadřízeného. Více informací a praktických rad ohledně bezpečnosti na pracovišti můžete získat od Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Route: .live1