Přejít k obsahu

Bezpečnostní opatření a expozice

Bezpečnostní listy a scénáře expozice vám pomohou bezpečně zacházet s chemickými látkami a chránit se. Tyto informace o bezpečnosti musí poskytovat dodavatelé nebezpečných chemických látek používaných na pracovišti a také je můžete získat od svého zaměstnavatele.

Bezpečnostní list (BL) obsahuje informace o chemické látce či směsi. Nacházejí se v něm informace – určené převážně zaměstnavatelům – o nebezpečnosti, včetně nebezpečí pro životní prostředí, a rady ohledně bezpečného používání látky při práci.

Bezpečnostní listy pomáhají pracovníkům provést nezbytná opatření za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a také ochrany životního prostředí. Obsahují například informace o bezpečném skladování, zacházení a likvidaci. Bezpečnostní list by měl zaměstnavateli zejména umožnit určit, zda se na pracovišti nacházejí nějaké nebezpečné chemické látky, a posoudit riziko pro zdraví a bezpečnost pracovníků.

V případě nebezpečných chemických látek, které se vyrábějí ve velkém množství, by měly být bezpečnostní listy rozšířeny, aby obsahovaly více informací o bezpečném používání těchto látek. U směsí, jako jsou nátěrové hmoty a rozpouštědla, mohou být informace uvedeny v hlavní části bezpečnostního listu.

Bezpečnostní informace o látkách lze nalézt ve scénářích expozice přiložených k bezpečnostním listům. Scénáře expozice jsou dokumenty, které vymezují podmínky pro zacházení s nebezpečnými látkami bez nepřípustného rizika expozice. Jinými slovy, jedná se o pokyny k bezpečnému používání.

A co maximální úrovně expozice?

Kontrola expozice chemickým látkám v různých pracovních podmínkách je důležitá pro zajištění vaší bezpečnosti při práci i při zacházení se škodlivými chemickými látkami.

Právní předpisy EU týkající se chemických látek uvádějí maximální doporučené úrovně expozice chemickým látkám. Těmito úrovněmi jsou hodnoty koncentrace, pod nimiž chemické látky naše zdraví nepoškozují. Tyto „odvozené úrovně, při kterých nedochází k nepříznivým účinkům“ (DNEL) pocházejí od vašich dodavatelů. V případě biocidních látek se používají „přijatelné úrovně expozice“ (AEL).

Informace a praktické rady uvedené v bezpečnostních listech a scénářích expozice jsou klíčovým nástrojem pro plánování bezpečnostních opatření na pracovišti a pro úspěšné zachování expozice pod odvozenou úrovní, při níž nedochází k nepříznivým účinkům.

Váš zaměstnavatel musí všechny tyto informace zkontrolovat a musí si ověřit, zda byla přijata příslušná bezpečnostní opatření, aby se zabránilo rizikům. Tím je zajištěno omezení expozice chemickým látkám na pracovišti. Ujistěte se, že vy i ostatní zaměstnanci vašeho podniku rozumíte opatřením uvedeným v rozšířených bezpečnostních listech a že je uplatňujete. Pokud tomu tak není, můžete svého zaměstnavatele požádat o školení.


Route: .live1