Přejít k obsahu

A co bezpečnější alternativy?

Právní předpisy EU týkající se chemických látek prosazují nahrazení nejnebezpečnějších chemických látek bezpečnějšími. Ovlivnit používání bezpečnějších alternativ můžete i vy, a není-li nahrazení možné, lze svou expozici škodlivým látkám omezit.

Látky, které způsobují rakovinu či mutace nebo jsou toxické pro reprodukci, se označují jako „látky vzbuzující mimořádné obavy“ (SVHC). Látky SVHC mohou být zařazeny na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV. Odtud se mohou přesunout na seznam látek podléhajících povolení, což znamená, že mohou být uvedeny na trh pouze za účelem konkrétně povoleného použití. Je-li látka, kterou používáte na pracovišti, zahrnuta na seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nebo na seznam látek podléhajících povolení, znamená to, že dříve či později bude muset být nahrazena bezpečnější alternativou. 

Jedním z příkladů, který by pracovníky mohl zajímat, je MDA (4,4'-diaminodifenylmethan). Používá se jako vytvrzovací činidlo v polymerech a jako vytvrzovací přípravek v epoxidových pryskyřicích a lepidlech a bývají mu ve velké míře vystaveni pracovníci zejména v menších podnicích. Ačkoli není uveden na seznamu látek podléhajících povolení, žádný výrobce ani uživatel nepožádal ve stanovené lhůtě o povolení k jeho používání, což znamená, že pro vymezená použití byl po 21. srpnu 2014 stažen z trhu.

Počet látek na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV stále roste. Seznam se dvakrát ročně aktualizuje. Váš zaměstnavatel by měl vědět, zda se v tomto seznamu nacházejí některé z látek, s nimiž manipulujete. To platí jak pro látku samotnou, tak pro látku obsaženou ve směsi nebo v nějakém výrobku, a pro vašeho zaměstnavatele to znamená dodatečné povinnosti.

Jak jsou tedy látky vzbuzující obavy kontrolovány?

Povolení

Prostřednictvím povolování se látky vzbuzující mimořádné obavy postupně nahrazují vhodnými alternativami, jakmile se objeví nové možnosti, které jsou technicky a ekonomicky uskutečnitelné. Jedná se o dočasné opatření, které má zajistit náležitou kontrolu látek vzbuzujících mimořádné obavy, dokud nejsou nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Omezení

Nebezpečné látky mohou být rovněž podléhat omezení, co se týče jejich výroby, uvádění na trh nebo používání. Omezení podle nařízení REACH se přijímají tehdy, je-li riziko nepřípustné a je zapotřebí celounijní opatření na ochranu lidí nebo životního prostředí. Omezení se týkají například azbestu, olova v nátěrových hmotách a rtuti v měřicích zařízeních.

Nařízení o biocidních přípravcích

Cílem nařízení o biocidních přípravcích je vyřadit z používání například látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci. Rovněž podporuje nahrazení biocidních přípravků obsahujících látky, které mohou způsobit například astma nebo jiné dýchací problémy. Takovéto výrobky nebudou povoleny a budou nahrazeny bezpečnějšími alternativami.

Obraťte se na svého zaměstnavatele

Pokud si při hledání v našich databázích chemických látek všimnete, že na chemickou látku používanou na vašem pracovišti se vztahuje regulační opatření, vyzvěte svého zaměstnavatele, aby eliminoval potřebu této chemické látky nebo zvážil její nahrazení bezpečnější alternativou. Tímto krokem zlepšíte bezpečnost vaší práce a může tak prospět vašemu podniku.

Potřebujete-li pomoc s hledáním bezpečnějších alternativ, podívejte se na portál zabývající se nahrazováním chemických látek.


Route: .live1