Přejít k obsahu

Kdo je odpovědný?

Zaměstnavatelé, dodavatelé, orgány i členské státy mají při zajišťování ochrany vašeho pracoviště před nebezpečím, které představují škodlivé chemické látky, svou roli. Znát jejich povinnosti a vědět, kde najdete více informací, vám pomůže porozumět tomu, jaká práva jakožto pracovník máte.

Bezpečné používání chemických látek na pracovišti je naprosto nezbytné, neboť expozice nebezpečným chemickým látkám způsobuje až 30 % uznaných nemocí z povolání a desítky tisíc nikoli nevyhnutelných úmrtí každý rok v celé Evropě.

Ze zákona máte v každé zemi EU právo získat odpovědi na tyto důležité otázky:

 • Jaká nebezpečí představují chemické látky a produkty, s nimiž manipuluji?
 • Jak je můžu používat bezpečně?

Tato zákonná povinnost se vztahuje na všechny podniky, ať už chemické látky vyrábějí, dovážejí či používají.

Podle evropských právních předpisů musí zaměstnavatelé přijmout zvláštní opatření na kontrolu rizika pro pracovníky vyplývajícího z nebezpečných látek.

 • Pokud možno eliminujte používání nebezpečné látky tím, že změníte proces či produkt, v němž se látka používá.
 • Není-li to možné, nahraďte škodlivou látku neškodnou či méně škodlivou látkou.
 • Jestliže riziko nelze odstranit, použijte kontrolní opatření s cílem ochránit všechny zúčastněné. Podle zákona byste měli osobní ochranné prostředky používat až jako krajní opatření, když je expozice nevyhnutelná.
 • U řady nebezpečných látek jsou stanoveny limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL), které je třeba dodržovat.

Zaměstnavatelé mají povinnost sdělit informace o bezpečnosti na pracovišti svým zaměstnancům. Tyto informace by měly být spolehlivé, úplné a dobře srozumitelné. Zaměstnanci by měli mít možnost dozvědět se, co je zajímá, o otázkách a tématech, mezi něž patří:

 • výsledky posouzení rizik jejich zaměstnavatele,
 • nebezpečí, jimž jsou vystaveni, a jaký na ně mohou mít tato nebezpečí vliv,
 • co musí dělat, aby zajistili bezpečí pro sebe i pro ostatní,
 • jak provádět kontrolu a poznat, že se vyskytl problém,
 • komu by měli veškeré problémy hlásit,
 • výsledky každého monitorování expozice nebo zdravotního dohledu,
 • preventivní opatření, která je třeba provést v případě údržby,
 • první pomoc a postupy pro případ naléhavé situace.

Vaše bezpečnost na pracovišti začíná u vás. Promluvte si se svým zaměstnavatelem nebo zástupcem pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví. Použijte naše webové stránky jako zdroj informací.

Dodavatelé

Dodavatelé mají povinnost k nebezpečným látkám poskytnout bezpečnostní listy a na výrobky doplnit štítky s příslušnými bezpečnostními informacemi. Váš zaměstnavatel musí tyto informace použít při provádění opatření k řízení rizik, aby zajistil, že se s chemickými látkami na pracovišti bude zacházet bezpečným způsobem.

Orgány EU

Všechna nařízení EU o chemických látkách, například nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), nařízení o klasifikaci, označování a balení (CLP) a nařízení o biocidních přípravcích, zahrnují mechanismy na ochranu pracovníků před expozicí nebezpečným chemickým látkám.

Podle nařízení REACH musí výrobci a dovozci shromažďovat a předávat dál informace o vlastnostech svých chemických látek, aby s nimi uživatelé mohli bezpečně zacházet. Průmyslové odvětví musí rovněž dodržovat ochranná opatření vyžadovaná pro látky vzbuzující mimořádné obavy.

Evropská rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která byla přijata v roce 1989, zaručuje minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví v celé Evropě.

Nařízení o klasifikaci a označování vyžaduje, aby byli pracovníci a spotřebitelé v EU o nebezpečí jasně informováni. Průmyslové odvětví musí určit vlastnosti používaných chemikálií (látek nebo směsí), které mohou být škodlivé pro lidi či pro životní prostředí, a v souladu se zjištěnými riziky je musí klasifikovat.

Nebezpečné chemické látky musí být náležitě označeny, aby jejich uživatelé, ať už pracovníci nebo spotřebitelé, mohli jasně porozumět jejich účinkům a učinit informované rozhodnutí ohledně výrobků, které kupují a používají.

Podle nařízení o biocidních přípravcích musí dodavatelé účinných biocidních látek poskytovat informace o těchto látkách. Všechny biocidní přípravky vyžadují před svým uvedením na trh povolení od agentury ECHA nebo od vnitrostátního orgánu. Účinné látky obsažené v biocidním přípravku musí být nejdříve schváleny.

Kromě toho reguluje bezpečnost na pracovišti řada dalších právních předpisů.

Členské státy

Příslušné orgány v členských státech zastávají při zajištění bezpečného používání chemických látek hlavní úlohu.

Úzce spolupracují s agenturou ECHA i Evropskou komisí. Vnitrostátní orgány hodnotí registrované látky a jsou úzce zapojeny do přijímání hodnotících rozhodnutí agentury ECHA. Členské státy mohou navrhovat omezení pro chemické látky, pokud je třeba jejich rizika řešit na úrovni EU. Mohou rovněž navrhnout, aby byla látka identifikována jako látka potenciálně vzbuzující mimořádné obavy. Členské státy také hodnotí žádosti týkající se biocidních přípravků.

Povinností vnitrostátních donucovacích orgánů je zajistit, aby podniky dodržovaly právní předpisy týkající se chemických látek.

Více informací


Route: .live2