Skip to Content

Indvirkning på vandlevende organismer

Vi begrænser udledningerne, men mange kemikalier, der anvendes i dag, ender stadig i miljøet, herunder søer, floder og havet. De fleste kemikalier forårsager ingen skade, men ikke overraskende kan kemikalier, der kan være skadelige for mennesker, også være skadelige for miljøet og de dyr, der lever i akvatiske økosystemer.

Her i Europa tager de fleste af os det for givet, at vandet er rent, luften frisk og naturen uforurenet. Virkeligheden er dog, at der kan blive udledt farlige kemikalier til naturen, hvis de ikke kontrolleres tilstrækkeligt. De giftige stoffer kan være skadelige for fisk og vilde dyr og have langtidsvirkning på økosystemerne.

Hvad gør EU?

Ud over at stille krav om klassificering og mærkning af farlige stoffer, så forbrugere og arbejdstagere kan anvende dem sikkert, fastsætter EU endnu strengere forholdsregler for stoffer, der indebærer en uacceptabelt høj risiko.

Et eksempel er epoxypropylneodecanoat (EPDA), som bruges i maling, lak, klæbestoffer og byggematerialer. Det anvendes hovedsageligt af arbejdstagere, men findes også i overfladebehandlingsmidler til forbrugeranvendelse såsom trælak og træmaling.

På grundlag af historiske data ved vi, at det er giftigt for vandlevende organismer, det er under mistanke for at medføre genetiske fejl hos børn, og det kan også forårsage allergiske hudreaktioner.

Dette har ført til, at EPDA er klassificeret som mutagent – hvilket betyder, at det kan være skadeligt for vores gener. Når et stof er så farligt, skal de virksomheder, der fremstiller, importerer eller anvender det, rette sig efter strenge regler til beskyttelse af miljøet og arbejdstagerne. Der er for eksempel strenge regler for emballagen til EPDA, som skal være påført tydelig angivelse af farerne ved stoffet. Mere information sætter arbejdsgivere og arbejdstagere bedre i stand til at beskytte sig selv og minimere skade på miljøet, herunder vandlevende organismer, ved håndtering af stoffet.

Beskyttelse af dyr, der lever i vandoverflader

Et andet konkret eksempel er nonylfenolethoxylater (NPE'er). Det er stoffer, der anvendes i nogle tekstiler, og som udgør en risiko for miljøet, især vandlevende organismer, der lever i overfladevand. Stofferne frigives til miljøet ved vask af tekstiler. NPE'er anvendes i tøj, men også i forskellige former for tilbehør, indendørstekstiler, fibre, garn, stoffer og strikbetræk.

Som følge af disse stoffers skadelige indvirkning på miljøet er deres anvendelse begrænset i henhold til REACH, og efter d. 3. februar 2021 må de ikke indgå i koncentrationer over en vis grænse i tekstiler, der forventes at blive vasket i vand.

Miljøvenlige alternativer

Ønsket om at beskytte miljøet mod forurening er en af hovedgrundene til, at vi har REACH-forordningen. At tilskynde industrien til at bruge kemiske stoffer på en kontrolleret måde og erstatte farlige stoffer med mindre farlige har højeste prioritet i ECHA og REACH.

Organiske opløsningsmidler findes i dagligdags produkter som f.eks. maling og dæk. Uheldigvis kan de også påvirke miljøet og menneskers sundhed. Én virksomhed har forsket i miljøvenlige alternativer til traditionelle organiske opløsningsmidler, idet den har benyttet fritagelsesbestemmelsen i REACH for forskning og udvikling.

Denne forskning har resulteret i nye stoffer, der er mindre persistente i vand og også forventes at være biologisk nedbrydelige. Disse nye, mere miljøvenlige alternativer markedsføres over for virksomheder, der gerne vil mindske deres påvirkning af naturen.

I EU har vi også et vandrammedirektiv, der samler al miljølovgivning og sikrer, at vi har en klar målsætning om rent vand. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om lovgivningen ved at klikke på nedenstående link.


Route: .live1