Skip to Content

Førstehjælp ved eksponering for kemikalier

Giftstoffer er stoffer, der kan skade dig, hvis du indtager eller indånder dem, eller hvis din hud eller dine øjne kommer i kontakt med dem. Selvom du er meget forsigtig og sørger for, at kemikalierne opbevares forsvarligt, kan eksponering stadig forekomme. Hvis det sker, kan dit nationale forgiftningscenter hjælpe dig.

Der er i alle EU's medlemsstater et forgiftningscenter, som modtager oplysninger om de kemikalier, der findes i farlige blandinger (f.eks. maling, vaskemidler og klæbestoffer) fra importører eller downstreambrugere, som markedsfører dem.

Forgiftningscentrene bruger disse oplysninger til at hjælpe forbrugere, læger og professionelle brugere ved at yde medicinsk rådgivning i tilfælde af forgiftning.

Omkring halvdelen af de henvendelser, som de europæiske forgiftningscentre modtager hvert år, drejer sig om børn, der utilsigtet er blevet eksponeret for kemikalier. Derfor skal du sørge for, at du ikke efterlader produkter, der indeholder kemikalier, på steder, hvor børn kan få fat i dem.

Hvordan undgår man forgiftninger i hjemmet?

Det skal du gøre Det skal du ikke gøre
Læs altid advarselsetiketterne, og følg instruktionerne. Bland ALDRIG husholdningsprodukter, når du gør rent, da der kan opstå farlige dampe.
Opbevar alle produkter og lægemidler i deres originale emballage og utilgængeligt for børn. Overfør ALDRIG husholdningskemikalier eller lægemidler til andre beholdere.
Husk, at vitaminer, jerntabletter og naturmedicin også er lægemidler og kan være farlige for små børn. Fjern ALDRIG etiketterne fra flasker med husholdningskemikalier eller lægemidler.
Hvis du bliver kaldt væk, mens du arbejder med et produkt, skal du først sætte låget tilbage på beholderen og stille beholderen et sikkert sted. Tag ALDRIG din medicin foran dine børn, da de kan prøve at efterligne dig i den tro, at det er slik.

Undgå farer på dit arbejde

Der findes farlige kemikalier på næsten alle arbejdspladser. Over hele Europa er der millioner af arbejdstagere, der kommer i kontakt med kemikalier og biologiske stoffer, som kan skade dem.

Nogle af de meget farlige stoffer, f.eks. asbest, der kan give lungekræft og andre dødelige luftvejssygdomme, er nu forbudt eller under meget streng kontrol. Hvor andre farlige kemikalier stadig bruges, er der arbejdsmiljølovgivning, som regulerer risiciene på arbejdspladsen.

I henhold til denne lovgivning skal arbejdsgivere identificere og vurdere alle risici på arbejdspladsen, herunder risikoen for eksponering for farlige kemikalier. Arbejdsgiverne skal også identificere og gennemføre foranstaltninger til håndtering af risiciene. For risici relateret til farlige kemikalier kan arbejdsgiverne bruge sikkerhedsdatabladene som informationskilde.

Sikkerhedsdatabladene er dokumenter, der indeholder oplysninger om farerne ved produktet og vejledning i de forholdsregler, som arbejdstagerne skal tage for at anvende produktet sikkert. Fremstillere og leverandører af farlige kemikalier har pligt til at udlevere sikkerhedsdatablade til deres kunder.

Sikkerhedsdatabladene indeholder mere detaljerede oplysninger end etiketten på produktet og kan anvendes til at identificere farerne ved det kemikalie, som du bruger, og til at beskytte dig mod disse farer. De vejleder i, hvordan du skal håndtere produktet på en sikker måde, og hvad du skal gøre i en nødsituation.

Afsnit 4 i sikkerhedsdatabladet er dedikeret til førstehjælpsanvisninger. Oplysningerne fortæller, hvad du skal gøre, hvis en medarbejder indånder eller indtager et kemikalie, eller hvis det kommer i kontakt med medarbejderens hud eller øjne. Der er også oplysninger om mulige symptomer og akutte eller forsinkede virkninger og behandling deraf.

Læs mere


Route: .live2