Skip to Content

Glyphosat

Glyphosat er et af de mest anvendte aktive stoffer i pesticider, der anvendes til at forhindre uønsket plantevækst omkring planteafgrøder eller til at ødelægge planter eller dele af planter. Disse stoffer kaldes ofte "herbicider" eller "ukrudtsmidler".

Glyphosat anvendes i landbrug og gartnerier til at bekæmpe ukrudt før såning. Når der dyrkes genetisk modificerede planter, som er resistente over for glyphosat, anvendes stoffet også efter såning til at fjerne ukrudt mellem planterne. Denne praksis anvendes dog ikke inden for Den Europæiske Union.

Hvad gør ECHA i forbindelse med glyphosat?

ECHA forvalter lovgivningen om klassificering og mærkning af stoffer og blandinger. Denne lovgivning regulerer den måde, hvorpå stofferne vurderes og mærkes på grundlag af deres eventuelle farlige egenskaber, f.eks. gifte, brandfarlige stoffer, ætsende stoffer osv.

For visse stoffer, f.eks. pesticider, træffes der eventuelt en beslutning om klassificering på EU-plan, som gælder i hele Europa. I praksis betyder dette, at alle produkter, der indeholder stoffet, skal mærkes for at advare forbrugerne.

Det tyske forbundsinstitut for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (BAuA) har foreslået, at glyphosat gøres til genstand for yderligere harmoniseret klassificering for toksicitet (giftighed) for specifikt målorgan ved gentagen eksponering (ud over de eksisterende harmoniserede klassificeringer). ECHA opfordrede i overensstemmelse med CLP-lovgivningen de berørte parter til at fremsætte kommentarer til dette forslag under en offentlig høring, som sluttede den 18. juli 2016.


Route: .live1