Skip to Content

Hvordan kontrolleres kemikalier?

Uden kemikalier ville der ikke være noget liv – de findes i os, omkring os og i alle de produkter, vi køber. EU har verdens mest ambitiøse kemikalielovgivning for at beskytte os. Både virksomheder og myndigheder spiller en rolle, når det gælder om at forbedre sikkerheden.

EU's kemikalielovgivning skal beskytte os selv og miljøet mod farlige kemikalier. Samtidig skal den styrke konkurrenceevnen og innovationen i den europæiske industri og fremme alternativer til forsøg med kemikalier på dyr.

De fire vigtigste dele af EU's kemikalielovgivning er:

REACH-forordningen: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

I henhold til REACH skal virksomhederne give oplysninger om de kemikalier, de fremstiller eller importerer. Hvis et kemikalie ikke kan anvendes sikkert, kan myndighederne beslutte at indføre foranstaltninger til at håndtere risiciene ved det.

Forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP)

Denne lov sikrer, at arbejdstagere og forbrugere får klar information om farerne ved kemikalier. Dette sker ved hjælp af etiketter med standardiserede sætninger og piktogrammer.

Forordningen om biocidholdige produkter (BPR)

Biocidholdige produkter som desinfektionsmidler eller insektfordrivende midler beskytter os og forskellige materialer mod skadelige mikroorganismer. Denne lov sikrer, at vi har tilstrækkelig information, så forbrugerne kan bruge sådanne produkter sikkert.

Forordningen om forudgående informeret samtykke (PIC)

Denne forordning sætter retningslinjer for eksport og import af farlige kemikalier.

Derudover er der mange andre love, der regulerer anvendelsen af ​​kemikalier. Særlige grupper af kemikalier, såsom pesticider, farmaceutiske produkter og kosmetiske produkter, er omfattet af deres egen lovgivning.

Virksomhederne skal bevise, at deres kemikalier er sikre at anvende

EU-virksomheder, der fremstiller eller importerer kemikalier, skal bevise, at deres kemikalier er sikre at anvende. De skal registrere dem hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), ellers kan de ikke sælge dem i EU.

Virksomhederne har pligt til at give oplysninger om deres kemikalier, herunder oplysninger om farlige egenskaber og sikker anvendelse. De skal desuden informere deres kunder i leverandørkæden om, hvordan risiciene ved deres kemikalier kan håndteres. Hvis et kemikalie ikke kan anvendes sikkert, kan myndighederne begrænse dets anvendelse eller gøre anvendelsen afhængig af forhåndsgodkendelse. Derved presses virksomhederne til at erstatte de farligste kemikalier med sikrere alternativer.

Virksomhederne skal for deres kemikalier identificere alle farlige egenskaber, som kan være skadelige for menneskers helbred eller miljøet. De skal klassificere dem korrekt – for eksempel som kræftfremkaldende eller som giftige for livet i vandløb og havet. Kemikalierne skal desuden mærkes korrekt med de rigtige piktogrammer og vejledning om, hvordan de håndteres sikkert.

Dette giver arbejdstagere og forbrugere indsigt i kemikaliernes virkninger, så de kan træffe informerede valg om de produkter, de køber, og anvende dem sikkert.

Hvad gør ECHA?

ECHA forvalter de oplysninger om kemikalier, der gives af industrien. Det offentliggør oplysninger om registrerede kemikalier og om, hvordan de er klassificeret og mærket. Disse data er frit tilgængelige på ECHA's websted og kan ses af alle – det er en unik database med oplysninger om tusindvis af kemikalier, der anvendes til daglig i Europa. Webstedet indeholder desuden oplysninger om biocider.

Oplysningerne om kemikalier screenes, og agenturet kontrollerer f.eks., hvilke af dem der har stor udbredelse og anvendes på en måde, så forbrugere eller arbejdstagere kan blive eksponeret for dem. ECHA vurderer industriens sikkerhedsoplysninger om kemikalier og anmoder om flere data, hvis der mangler vigtige oplysninger. På grundlag af disse oplysninger arbejder ECHA, medlemsstaterne og Kommissionen sammen om at håndtere risiciene ved farlige kemikalier – f.eks. ved at begrænse nogle af eller alle deres anvendelser. Gennem større viden og øget bevidsthed vil de farligste kemikalier gradvis blive erstattet af sikrere.

Håndtering af risiciene ved kemikalier

Begrænsninger beskytter menneskers helbred og miljøet mod risiciene fra kemikalier i EU. Begrænsningerne kan gælde fremstilling, import, markedsføring eller bestemte anvendelser af et stof. Begrænsninger kan også forbyde alle eller bestemte anvendelser af et stof.

Godkendelse

Klik for at se infografik

Hvis et stof er identificeret som særlig skadeligt for menneskers sundhed eller miljøet, vil det blive opført på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer (SVHC). Denne liste offentliggøres af ECHA og ajourføres regelmæssigt. Hvis et stof er opført på denne liste, medfører det retlige forpligtelser for de virksomheder, der fremstiller, importerer eller bruger det. Forbrugerne har ret til at spørge, om bestemte produkter, de køber, indeholder særligt problematiske stoffer, som er opført på kandidatlisten, i koncentrationer over en vis størrelse.

Hvis et særligt problematisk stof bliver optaget på godkendelseslisten, kan det ikke anvendes eller markedsføres i EU efter en bestemt dato – medmindre der er søgt og givet en særlig godkendelse heraf. For at søge om godkendelse skal virksomheder foretage en detaljeret analyse af alternativer til anvendelserne af deres stof. De skal påvise, at risiciene ved at anvende stoffet er små. I visse tilfælde skal de også påvise, at fordelene for samfundet er større end risiciene ved brugen, og at der ikke findes egnede alternativer.

Harmoniseret klassificering og mærkning

Virksomheder, der fremstiller, importerer eller anvender kemikalier, skal klassificere dem i overensstemmelse med de identificerede farer. De skal mærke deres farlige stoffer og blandinger, og emballere dem tilsvarende. For de farligste kemikalier – f.eks. dem, der er kræftfremkaldende – skal denne klassificering og mærkning harmoniseres i hele EU. Derved er det sikret, at risiciene ved dem håndteres tilstrækkeligt i alle medlemsstater.

Hvem kontrolleres virksomhederne af?

Det er de nationale håndhævelsesmyndigheder, der fører tilsyn med virksomhederne og kontrollerer, om de overholder loven. De kan give bøder til virksomheder, der ikke opfylder deres pligter.

Kemikalier – terminologi

På disse sider bruger vi udtrykkene "kemikalier" og "produkter". Lovteksten udtrykker det mere præcist: stoffer, blandinger og artikler.

  • Et stof er et grundstof og forbindelser heraf i deres naturlige tilstand eller som resultat af en fremstillingsproces. Eksempler: sølv, natriumklorid
  • En blanding er en blanding eller opløsning, der består af to eller flere stoffer. Eksempler: maling, vaskepulver
  • Artikel betyder en genstand, der ved produktionen får en særlig form eller overflade eller et særligt design. Dette afgør i højere grad dens funktion, end dens kemiske sammensætning gør. Eksempler: t-shirt, hammer

Hvis du vil have mere at vide, kan du tjekke ECHA-Term, vores flersprogede terminologidatabase. Den har en god samling af definitioner vedrørende kemikalier.

 


Route: .live1