Skip to Content

Sikkerhedsforanstaltninger og eksponering

Sikkerhedsdatablade og eksponeringsscenarier hjælper dig med at håndtere kemikalier sikkert og beskytte dig. Leverandører af farlige kemikalier, der anvendes på dit arbejde, skal levere denne sikkerhedsinformation, og du kan få den fra din arbejdsgiver.

Et sikkerhedsdatablad indeholder oplysninger om et kemisk stof eller en kemisk blanding. Oplysningerne er primært rettet mod arbejdsgiverne og handler om farerne, herunder for miljøet; sikkerhedsdatabladet vejleder i sikker anvendelse på arbejdspladsen.

Sikkerhedsdatablade hjælper arbejdstagerne med at tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte deres sundhed, sikkerheden på arbejdspladsen og miljøet. De indeholder oplysninger om sikker opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Sikkerhedsdatabladet bør navnlig gøre det muligt for arbejdsgiverne at fastslå, om der findes farlige kemikalier på arbejdspladsen, og at vurdere eventuelle risici for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

For farlige kemikalier, der fremstilles i store mængder, bør sikkerhedsdatabladene udvides til at omfatte endnu flere oplysninger om, hvordan man bruger dem sikkert. For blandinger, f.eks. maling og opløsningsmidler, kan oplysningerne fremgå af hoveddelen af sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsoplysninger for stoffer kan findes i eksponeringsscenarier som bilag til sikkerhedsdatabladet. Eksponeringsscenarier er dokumenter, der definerer betingelserne for håndtering af farlige stoffer uden eksponering for uacceptable risici. Sagt med andre ord er de instruktioner i sikker brug.

Maksimale eksponeringsniveauer

Det er vigtigt at kontrollere eksponering for kemikalier under forskellige arbejdsbetingelser for at sikre, at du ikke udsættes for unødige risici på arbejdspladsen, når du håndterer skadelige kemikalier.

EU's kemikalielovgivning omfatter anbefalede maksimumniveauer for kemikalieeksponering. Det er koncentrationsniveauer, under hvilke et kemikalie ikke skader vores sundhed. Disse "afledte nuleffektniveauer" (DNEL'er) oplyses af leverandørerne. For biocidholdige produkter anvendes "acceptable eksponeringsniveauer" (AEL'er).

Oplysningerne og den praktiske vejledning i sikkerhedsdatabladene og eksponeringsscenarierne er væsentlige værktøjer til at planlægge sikkerhedsmæssige foranstaltninger på arbejdspladsen, så det effektivt kan sikres, at eksponeringen holdes under de afledte nuleffektniveauer.

Din arbejdsgiver skal tjekke al denne information og kontrollere, om der er truffet hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå risici. Dermed sikres det, at eksponeringen for kemikalier på arbejdspladsen er under kontrol. Sørg for, at du og dine kolleger på arbejdet forstår og anvender de foranstaltninger, der er angivet i de udvidede sikkerhedsdatablade. Hvis I ikke forstår dem, kan I bede arbejdsgiveren om oplæring.


Route: .live1