Skip to Content

Forstå etiketterne

Produkternes etiketter har advarselssymboler og særlige farver, som oplyser om den skadevirkning, et givet stof eller en givet blanding kan have på dit helbred eller på miljøet.

Et farepiktogram er et billede på en etiket, som er forsynet med et advarselssymbol og særlige farver, der skal oplyse om den skadevirkning, som et givet stof eller en given blanding kan have på vores helbred eller miljøet. Med CLP-forordningen er der indført et nyt system til klassificering og mærkning af farlige kemikalier i Den Europæiske Union. Også piktogrammerne er ændret og er i overensstemmelse med FN’s globalt harmoniserede system.

Klik her for at se en infografik, der forklarer etiketterne

De nye piktogrammer er udformet som en diamant med rød kant på en hvid baggrund, og de erstatter de gamle orange firkantede symboler fra den tidligere lovgivning. Efter 1. december 2010 er nogle stoffer og blandinger allerede mærket i henhold til den nye lovgivning. De gamle piktogrammer har ikke været tilladt på markedet siden den 1. juni 2017.

Pas på dig selv: Gennemse infografikken nedenfor, så du lærer de nye piktogrammer at kende.

Hvad står der på etiketten

Foruden piktogrammerne indeholder etiketten en forklaring af deres betydning (faresætning). Samme piktogram kan have flere faresætninger knyttet til de eventuelle virkninger af stoffet eller blandingen. Udråbstegnet kan f.eks. betyde, at stoffet eller blandingen kan forårsage irritation af luftvejene, eller at det kan forårsage alvorlig øjenirritation eller hudirritation. På etiketten vil du desuden finde sikkerhedssætninger, som angiver, hvordan du skal håndtere produktet sikkert, og hvilke foranstaltninger du skal træffe, hvis du bliver eksponeret for produktet ved et uheld. Etiketten indeholder også et "signalord", der angiver sværhedsgraden af ​​den skade, produktet kan medføre: "Fare" for mere alvorlig skade, "Advarsel" for mindre alvorlig.

Produkter med sådanne etiketter kan forvolde skade, hvis de ikke håndteres korrekt. Sæt dig ind i, hvad etiketterne betyder, og læs vejledningen, så du kan anvende produkterne sikkert.

 
Eksempel på en etiket

Route: .live1