Skip to Content

Findes der mere sikre alternativer?

EU's kemikalielovgivning fremmer udskiftningen af de farligste kemikalier med nogle, der er mere sikre. Du kan selv gøre en forskel ved at bruge mere sikre alternativer eller, hvis det ikke er muligt at udskifte, ved at reducere din eksponering for de skadelige kemikalier.

Stoffer, der forårsager kræft eller mutationer, og stoffer, der er skadelige for frugtbarheden, kaldes "særligt problematiske stoffer" (SVHC'er). SVHC'er kan være opført på den såkaldte kandidatliste. De kan derfra blive flyttet over på godkendelseslisten, hvilket betyder, at de kun må markedsføres til særlige, godkendte anvendelser. Hvis det stof, som du bruger på din arbejdsplads, er opført på kandidatlisten eller godkendelseslisten, betyder det, at det på et tidspunkt skal udskiftes med et mere sikkert alternativ.

Et interessant eksempel for arbejdstagere er MDA (4,4'-diaminodiphenylmethan). Det anvendes som hærdningsmiddel i polymerer og epoxyharpikser og klæbestoffer, og især i små virksomheder er arbejdstagernes eksponering høj. Selvom det står på godkendelseslisten, har ingen fremstillere eller brugere ansøgt om at få godkendt dets anvendelse inden for tidsfristen, og det betyder, at det for de identificerede anvendelser er blevet fjernet fra markedet fra og med 21. august 2014.

Antallet af stoffer på kandidatlisten vokser. Den opdateres to gange om året. Din arbejdsgiver bør være opmærksom på, om nogen af de stoffer, som du håndterer, findes på listen. Det gælder for stoffet anvendt alene, i en blanding eller i en artikel, og det medfører yderligere forpligtelser for din arbejdsgiver.

Hvordan kontrolleres de problematiske stoffer?

Godkendelse

De særligt problematiske stoffer erstattes løbende gennem godkendelse af egnede alternativer, så snart der opstår nye muligheder, som er teknisk og økonomisk gennemførlige. Det er en midlertidig foranstaltning for at sikre, at særligt problematiske stoffer er ordentligt kontrolleret, indtil de erstattes af mere sikre alternativer.

Begrænsning

Farlige stoffer kan også pålægges en begrænsning i forhold til fremstilling, markedsføring eller anvendelse. Begrænsninger i henhold til REACH vedtages, når risiciene er uacceptable og handling på EU-niveau er påkrævet for at beskytte mennesker eller miljøet. Der er pålagt begrænsninger på eksempelvis asbest, bly i maling og kviksølv i måleapparater.

Forordningen om biocidholdige produkter

Forordningen om biocidholdige produkter sigter mod at udelukke stoffer, der f.eks. er kræftfremkaldende, mutagene eller skadelige for frugtbarheden. Den fremmer også udskiftningen af biocidholdige produkter, som indeholder stoffer, der kan forårsage f.eks. astma eller andre vejrtrækningsproblemer. Disse produkter vil ikke blive godkendt og vil blive udskiftet med mere sikre alternativer.

Spørg din arbejdsgiver

Hvis du under søgning i vores kemikaliedatabase bemærker, at et kemikalie, der anvendes på din arbejdsplads, undersøges af myndighederne, skal du opfordre din arbejdsgiver til at fjerne behovet for dette kemikalie eller til at overveje at udskifte det med et mere sikkert alternativ. Det vil forbedre sikkerheden på dit arbejde og kan være en fordel for din virksomhed.

Tjek udskiftningsportalen for at se, om der er idéer, som kan hjælpe dig med at finde mere sikre alternativer.


Route: .live1