Skip to Content

Hvem er ansvarlig?

Arbejdsgivere, leverandører, myndigheder og medlemsstaterne spiller alle en rolle i bestræbelserne på at sikre, at du ikke udsættes for risiko fra farlige kemikalier på din arbejdsplads. Hvis du ved, hvad disse personer og instanser har af ansvar, og hvor du kan finde yderligere oplysninger, kan det hjælpe dig med at forstå dine rettigheder.

Sikker anvendelse af kemikalier på din arbejdsplads er meget vigtigt. Eksponering for farlige kemikalier forårsager op til 30 % af de anerkendte erhvervssygdomme og titusinder af dødsfald, som kunne være forhindret, over hele Europa hvert år.

I kraft af lovgivningen i hvert enkelt EU-land har arbejdstagerne ret til at få svar på disse vigtige spørgsmål:

 • Hvilke farer er der ved de kemikalier og produkter, som jeg håndterer?
 • Hvordan kan jeg bruge dem sikkert?

Disse lovkrav gælder for alle virksomheder, uanset om de fremstiller, importerer eller bruger kemikalier.

I henhold til EU-lovgivningen skal arbejdsgiverne træffe specifikke foranstaltninger for at beskytte arbejdstagere mod risikoen ved farlige stoffer.

 • Hvor det er muligt, skal brugen af et farligt stof ophøre ved at ændre processen eller produktet, som stoffet bruges i.
 • Hvis det ikke er muligt at holde op med at bruge stoffet, skal det farlige stof erstattes med et ikke-farligt eller mindre farligt stof.
 • Hvor en fare ikke kan elimineres, skal der anvendes kontrolforanstaltninger, der sigter mod at beskytte alle. I henhold til lovgivningen bør du kun anvende personlige værnemidler som en sidste udvej, når eksponering ikke kan undgås.
 • For en række farlige stoffer er der grænser for erhvervsmæssig eksponering (OEL'er), som skal overholdes.

Arbejdsgivere er ansvarlige for at fortælle deres ansatte om sikkerheden på arbejdspladsen. Oplysningerne bør være pålidelige, dækkende og let tilgængelige. Arbejdstagere bør kunne finde oplysninger om bl.a.:

 • resultaterne af deres arbejdsgivers risikovurdering
 • hvilke farer de eksponeres for, og hvordan farerne kan påvirke dem
 • hvad de skal gøre for, at de selv og andre er i sikkerhed
 • hvordan de skal tjekke og opdage det, når noget er forkert
 • hvem de skal indberette eventuelle problemer til
 • resultaterne af eventuel eksponerings- eller helbredsovervågning
 • forebyggende foranstaltninger i tilfælde af vedligeholdelsesarbejde
 • førstehjælp og nødprocedurer.

Din sikkerhed på arbejdet starter med dig. Tal med din arbejdsgiver eller sundheds- og sikkerhedsrepræsentant. Brug vores website som en kilde til information.

Leverandører

Hvad angår farlige stoffer, skal leverandører udarbejde sikkerhedsdatablade og påsætte etiketter på produkter, som indeholder den relevante sikkerhedsinformation. Din arbejdsgiver skal bruge denne information til at iværksætte foranstaltninger til risikohåndtering for at sikre, at du bruger kemikalierne sikkert på din arbejdsplads.

EU-myndighederne

EU-forordningerne om kemikalier, f.eks. forordningen om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), forordningen om klassificering, mærkning og emballering (CLP) og forordningen om biocidholdige produkter (BPR), har alle indbygget mekanismer, der skal beskytte arbejdstagere mod eksponering for farlige kemikalier.

I henhold til REACH skal fremstillere og importører samle og videregive oplysninger om deres kemikaliers egenskaber, så forbrugerne kan håndtere dem sikkert. Industrien skal også overholde en række beskyttelsesforanstaltninger for særligt problematiske stoffer.

Det europæiske rammedirektiv om arbejdsmiljø blev vedtaget i 1989 og garanterer minimumskrav til arbejdsmiljøet i hele EU.

CLP-forordningen kræver, at farer skal kommunikeres tydeligt til arbejdstagere og forbrugere i EU. Industrien skal identificere egenskaberne ved deres kemikalier (stoffer eller blandinger), som kan være skadelige for mennesker eller miljøet. De skal klassificere dem i overensstemmelse med de identificerede farer.

Farlige kemikalier skal mærkes på en sådan måde, at brugere, uanset om det er arbejdstagere eller forbrugere, klart forstår deres virkninger og kan tage informerede beslutninger om de produkter, som de køber eller bruger.

I henhold til forordningen om biocidholdige produkter skal leverandører af biocidholdige produkter udlevere information om stoffet. Alle biocidholdige produkter skal godkendes af ECHA eller en national myndighed, før de må markedsføres. De aktive stoffer i biocidholdige produkter skal være godkendt forinden.

Derudover findes der adskillige andre love, som regulerer sikkerheden på arbejdspladsen.

Medlemsstater

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne spiller en central rolle i at sikre, at kemikalier anvendes på en sikker måde.

Myndighederne arbejder tæt sammen med ECHA og Europa-Kommissionen. De nationale myndigheder evaluerer registrerede stoffer og er dybt involveret i vedtagelsen af ECHA's evalueringsbeslutninger. Medlemsstaterne kan foreslå begrænsninger for kemikalier, hvis risikoen ved disse skal håndteres på EU-plan. De kan også foreslå, at stoffer skal klassificeres som stoffer, der potentielt er særligt problematiske. Medlemsstaterne behandler også ansøgninger, der er relateret til biocidholdige produkter.

De nationale håndhævelsesmyndigheder er ansvarlige for at sikre, at virksomhederne overholder kemikalielovgivningen.

Læs mere


Route: .live1