Μετάβαση στο περιεχόμενο

Χημικές ουσίες στη γεωργία

Στη συμβατική γεωργία γίνεται χρήση αφενός φυτοφαρμάκων για την προστασία των φυτών και, αφετέρου, λιπασμάτων για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της γονιμότητάς τους. Στη βιολογική γεωργία, η χρήση των παραπάνω χημικών υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Σε αμφότερους τους τύπους γεωργίας η ΕΕ εργάζεται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων που προορίζονται για τους καταναλωτές.

Τα φυτοφάρμακα, γνωστά και ως χημικά προϊόντα γεωργικής χρήσης, είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των φυτών από τους επιβλαβείς οργανισμούς. Σε αυτά συγκαταλέγονται τα ζιζανιοκτόνα για την εξολόθρευση των ζιζανίων, τα μυκητοκτόνα για την απαλλαγή από ασθένειες και τα εντομοκτόνα για την εξολόθρευση των εντόμων. Δυστυχώς, οι εν λόγω χημικές ουσίες δεν μας απαλλάσσουν μόνο από τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες αλλά μπορούν να είναι επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Τα φυτοφάρμακα ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα περιέχουν τουλάχιστον μία δραστική ουσία και χρησιμοποιούνται για:

  • την προστασία των φυτών από τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις ασθένειες,
  • τη ρύθμιση της ανάπτυξης των φυτών,
  • τη διατήρηση των φυτικών προϊόντων,
  • την εξολόθρευση ή την αποτροπή της ανάπτυξης ανεπιθύμητων φυτών,

Ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΕ;

Η ΕΕ λαμβάνει μέτρα ελέγχου της χρήσης των φυτοφαρμάκων προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Όλα τα φυτοφάρμακα περιέχουν δραστικές ουσίες που καταπολεμούν τους «επιβλαβείς οργανισμούς» ή τα ανεπιθύμητα φυτά. Κάθε δραστική ουσία που χρησιμοποιείται σε φυτοπροστατευτικό προϊόν στην ΕΕ πρέπει να έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση της προτού αρχίσει να διατίθεται στην αγορά εντός ενός προϊόντος. Οι ουσίες πρέπει να είναι ασφαλείς για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και για το περιβάλλον.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διενεργεί στα φυτοφάρμακα αξιολογήσεις κινδύνων και παρέχει επιστημονική υποστήριξη στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών. Στη συνέχεια, χορηγούνται άδειες με βάση τις εν λόγω διεξοδικές αξιολογήσεις. Η EFSA είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ και παρέχει αναλυτικές πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο της, τον οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω του συνδέσμου κατωτέρω.

Ο ECHA είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση της νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών ουσιών. Η αξιολόγηση και επισήμανση μιας χημικής ουσίας διενεργείται με βάση τις δυνητικές επικίνδυνες ιδιότητές της.

Στη σύγχρονη γεωργία χρησιμοποιείται πληθώρα διαφορετικών ουσιών. Μπορεί να έχετε ακούσει για τη γλυφοσάτη, η οποία είναι ένα από τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνα για την εξολόθρευση των ζιζανίων. Διαβάστε παρακάτω τα τελευταία νέα σχετικά με την αξιολόγηση της εν λόγω ουσίας.

Τι ισχύει για τη βιολογική γεωργία;

Ένας τρόπος περιορισμού της εκπομπής φυτοφαρμάκων στο περιβάλλον και της έκθεσης του ανθρώπου είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Στη βιολογική γεωργία, η χρήση χημικών φυτοφαρμάκων καθώς και συνθετικών λιπασμάτων, αντιβιοτικών και άλλων ουσιών υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιολογικών προϊόντων υποχρεούνται να τηρούν ορισμένους αυστηρούς κανόνες, εφόσον επιθυμούν να αποκαλούν τα προϊόντα τους βιολογικά.

Ορισμένες από τις σημαντικές αρχές που διέπουν την παραγωγή βιολογικών προϊόντων είναι οι ακόλουθες:

  • πολύ αυστηρά όρια όσον αφορά τη χρήση γεωργικών χημικών προϊόντων, φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, αντιβιοτικών και προσθέτων τροφίμων,
  • αποφυγή χρήσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (ΓΤΟ),
  • χρήση τοπικών πόρων,
  • επιλογή ειδών φυτών και ζώων που είναι ανθεκτικά στις ασθένειες και προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες.

Εάν σας ενδιαφέρει να μάθετε τις δράσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική γεωργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατωτέρω για να διαβάσετε περισσότερα.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live2