Μετάβαση στο περιεχόμενο

Συνδυαστικές επιδράσεις των χημικών ουσιών

Οι χημικές ουσίες βρίσκονται παντού γύρω μας, αλλά ποιες είναι οι συνέπειες για την υγεία μας ή το περιβάλλον όταν οι επιδράσεις των επιμέρους ουσιών συνδυάζονται;

Η Χημεία αποτελεί θεμελιώδες μέρος της ζωής και της ύπαρξής μας. Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις, εκτιθέμεθα σε αυξανόμενες ποσότητες τεχνητών και φυσικών χημικών ουσιών που προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως τα τρόφιμα, το νερό, τα φάρμακα, ο αέρας, τα καλλυντικά προϊόντα, τα προϊόντα φροντίδας της υγείας, τα είδη ένδυσης και άλλα καταναλωτικά προϊόντα. Στις ουσίες αυτές δεν εκτίθεται μόνο ο άνθρωπος αλλά και το περιβάλλον και τα άγρια είδη.

Συνδυαστικές επιδράσεις των χημικών ουσιών μπορούν να προκύψουν σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις:

  1. Ένα προϊόν που χρησιμοποιούμε μπορεί να είναι μείγμα διαφορετικών χημικών ουσιών, με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος στο σύνολο των εν λόγω ουσιών.
  2. Μπορεί να εκτιθέμεθα σε μία μοναδική χημική ουσία που προέρχεται από διαφορετικές πηγές. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη έκθεση του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με την πάροδο του χρόνου.
  3. Οι χημικές ουσίες που προέρχονται από διαφορετικές πηγές και οι οποίες ελευθερώνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και από διαφορετικούς τόπους μπορεί να οδηγήσει στην έκθεση του ανθρώπου ή του περιβάλλοντος σε αυτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η έκθεση σε διαφορετικές χημικές ουσίες μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρότερες επιδράσεις σε σχέση με την έκθεση στις επιμέρους χημικές ουσίες.

Επί του παρόντος, η επικινδυνότητα και οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών αξιολογούνται ανά χημική ουσία ξεχωριστά. Η ΕΕ περιορίζει τον αριθμό των χημικών ουσιών που επιτρέπεται να υπάρχουν στα προϊόντα που αγοράζουμε, στον αέρα που αναπνέουμε και στα τρόφιμα και το νερό που καταναλώνουμε. Εντούτοις, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες σχετικά με το ότι η ανάλυση μόνο της επιμέρους χημικής ουσίας δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια και ότι οι συνδυαστικές επιδράσεις των χημικών ουσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με πιο συστηματικό τρόπο.

Επί του παρόντος, δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα αξιολόγησης των συνδυαστικών επιδράσεων και των κινδύνων των χημικών ουσιών σε επίπεδο ΕΕ. Έχουν σημειωθεί εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα και οι επιστήμονες εξετάζουν τρόπους αξιολόγησης των συνδυαστικών κινδύνων για ομάδες χημικών ουσιών στις οποίες εκτίθενται ευρέως ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Η διεξαγωγή δοκιμών σε όλα τα μείγματα με χρήση των τυποποιημένων πειραμάτων είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν βελτιωμένες στρατηγικές δοκιμών και να χρησιμοποιηθούν καινοτόμες εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών με χρήση υπολογιστικών μοντέλων και μέθοδοι χωρίς τη διεξαγωγή δοκιμών σε ζώα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες να προσδιορίσει τα μείγματα που χρήζουν αξιολόγησης κατά προτεραιότητα, όχι ανά χημική ουσία αλλά στο σύνολό τους, καθώς και σε συνδυασμό με άλλα μείγματα. Οι επιστήμονες και οι ρυθμιστικές αρχές επινοούν επίσης νέους τρόπους κάλυψης των κενών στις πληροφορίες προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα μείγματα στα οποία εκτιθέμεθα.

Ο ECHA παρακολουθεί τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα και συνεργάζεται με τον κλάδο, την πανεπιστημιακή κοινότητα και με διεθνείς οργανισμούς με σκοπό την ανάλυση της ανάγκης διενέργειας αξιολογήσεων των συνδυαστικών κινδύνων των χημικών ουσιών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και, όταν εντοπίζεται κάποια ανάγκη, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων των συνδυαστικών επιδράσεων. Για παραδείγματα των εν λόγω δράσεων, ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live1