Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γλυφοσάτη

Η γλυφοσάτη είναι μία από τις πιο διαδεδομένες δραστικές ουσίες στα φυτοφάρμακα για την πρόληψη της ανάπτυξης ανεπιθύμητων φυτών γύρω από καλλιέργειες ή για την καταστροφή φυτών ή τμημάτων φυτών. Οι ουσίες αυτές είναι επίσης γνωστές ως «παρασιτοκτόνα» ή «ζιζανιοκτόνα».

Η γλυφοσάτη χρησιμοποιείται στη γεωργία και τη φυτοκομία για την καταπολέμηση των ζιζανίων πριν από τη σπορά. Σε καλλιέργειες γενετικώς τροποποιημένων φυτών που είναι ανθεκτικά στη γλυφοσάτη, η ουσία χρησιμοποιείται επίσης μετά τη σπορά για την καταστροφή των ζιζανίων που αναπτύσσονται μέσα στις καλλιέργειες.  Ωστόσο , η πρακτική αυτή δεν εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι κάνει ο ECHA σχετικά με τη γλυφοσάτη;

Ο ECHA είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση της νομοθεσίας σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση ουσιών και μειγμάτων. Η εν λόγω νομοθεσία ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης και επισήμανσης των ουσιών με βάση τις επικίνδυνες ιδιότητες που μπορεί να έχουν, για παράδειγμα δηλητήρια, εύφλεκτες ουσίες, διαβρωτικές ουσίες κ.λπ.

Για ορισμένες ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, είναι δυνατή η έκδοση απόφασης σχετικά με την ταξινόμηση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να έχει εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι απαιτείται η σχετική επισήμανση με την οποία θα προειδοποιούνται οι καταναλωτές για κάθε προϊόν που περιέχει την ουσία.

Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (BAuA) εισηγήθηκε την ύπαρξη πρόσθετης εναρμονισμένης ταξινόμησης όσον αφορά την ειδική τοξικότητα οργάνου-στόχου μετά από επαναλαμβανόμενη έκθεση (εκτός των υφιστάμενων εναρμονισμένων ταξινομήσεων). Όπως καθορίζεται από τον κανονισμό CLP, ο ECHA κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά με την εν λόγω πρόταση στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουλίου 2016.

Διαβάστε περισσότερα

 

 

Διαβάστε επίσης


Route: .live1