Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια από χημικούς κινδύνους στην εργασία

Η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις χημικές ουσίες τις οποίες χειρίζεστε κατά την εργασία σας είναι σημαντική προκειμένου να κατανοήσετε τον τρόπο ασφαλούς χρήσης τους. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες που διατίθενται από αξιόπιστες πηγές τις οποίες μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Πληροφορίες σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες ευρείας χρήσης στην αγορά της ΕΕ καθώς και σχετικά με τον τρόπο ταξινόμησής τους διατίθενται στον διαδικτυακό μας τόπο.

Στο μέλλον, ενδέχεται να προσδιοριστούν νέοι κίνδυνοι χημικών ουσιών. Αυτό μπορεί οδηγήσει σε αλλαγή της ταξινόμησης της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών, ενώ ο εργοδότης σας μπορεί να χρειαστεί να επανεξετάσει την αξιολόγηση των κινδύνων και τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας. Για αυτόν τον λόγο, φροντίστε να ελέγχετε τακτικά, εσείς ή ο εργοδότης σας, τον διαδικτυακό μας τόπο.

Συνιστάτε να ξεκινήσετε από την ενότητα «Αναζήτηση χημικών προϊόντων».

Πρόκειται για μια μοναδική πηγή πληροφοριών για τα χημικά προϊόντα που παρασκευάζονται και εισάγονται στην Ευρώπη. Περιλαμβάνει τις επικίνδυνες ιδιότητες των χημικών ουσιών, την ταξινόμηση και επισήμανσή τους, καθώς και πληροφορίες για τους ασφαλείς τρόπους χρήσης τους. Η βάση δεδομένων επικαιροποιείται τακτικά.

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκατομμύρια εργαζομένων έρχονται σε επαφή με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες που μπορούν να τους βλάψουν. Ο EU-OSHA ασχολείται επίσης με επικίνδυνες ουσίες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων. Με το έργο του αποσκοπεί να βελτιώσει την ασφάλεια, την υγεία και την παραγωγικότητα στους χώρους εργασίας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των κυβερνήσεων.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Ρωτήστε τη συνδικαλιστική σας οργάνωση

Οι ευρωπαϊκές συνδικαλιστικές οργανώσεις συνεργάζονται ενεργά με τις αρχές της ΕΕ με σκοπό την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στις χημικές ουσίες. Στους διαδικτυακούς τόπους τους μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και χρήσιμων πόρων που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.


Route: .live2