Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι για τα χημικά προϊόντα;

Σε μελέτη του Eυρωβαρόμετρου στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 28 000 άτομα από 28 χώρες καταδεικνύει ότι το 65 % ανησυχεί για την πιθανή έκθεσή του σε επικίνδυνες χημικές ουσίες, το 26 % ανησυχεί ιδιαίτερα, και το 39 % ανησυχεί σε κάποιο βαθμό.

Ο βαθμός ανησυχίας διαφέρει ανάλογα με το κράτος μέλος των ερωτώμενων, με τους ερωτώμενους στη βόρεια Ευρώπη να αισθάνονται σε γενικές γραμμές πιο ενημερωμένοι και να ανησυχούν λιγότερο σε σχέση με τους ερωτώμενους στη νότια Ευρώπη. Κατόπιν τούτου, σχεδόν οι μισοί ερωτώμενοι σε κάθε κράτος μέλος εξέφρασαν κάποιο βαθμό ανησυχίας.

Είναι τα εικονογράμματα κινδύνου χρήσιμα;

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκε επίσης ο βαθμός ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τα εικονογράμματα κινδύνου. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες ενδέχεται να μην είχαν αρκετές ευκαιρίες να εξοικειωθούν με τα νέα εικονογράμματα, ορισμένοι εξ αυτών είναι ήδη ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτά.

  • Το 92 % έχει δει το εικονόγραμμα για την αναφλεξιμότητα και σχεδόν όλοι (96 %) γνωρίζουν τη σημασία του.
  • Αντιθέτως, μόνο το 20 % αναγνώρισε το εικονόγραμμα που αφορά τον σοβαρό κίνδυνο για την υγεία.

 

Επίσης, οι πολίτες ανταποκρίνονται στις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες:

  • το 76 % διαβάζει τις οδηγίες ασφαλείας
  • το 57 % διαβάζει τις οδηγίες στην ετικέτα, και
  • το 19 % αναζητά επίσης περαιτέρω πληροφορίες.

Είναι η στάση των πολιτών πιο θετική όσον αφορά τα προϊόντα της ΕΕ;

Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτώμενους, ήτοι το 47 %, πιστεύουν ότι τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην ΕΕ είναι ασφαλέστερα σε σχέση με όσα παράγονται αλλού. Μόνο το 5 % πιστεύει ότι τα προϊόντα που εισάγονται από χώρες εκτός ΕΕ περιέχουν ασφαλέστερες χημικές ουσίες.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 30 % των ερωτώμενων είχε περιορισμένη εμπιστοσύνη και στις δύο κατηγορίες προϊόντων, καθώς θεωρούσε ότι ούτε τα προϊόντα που παρασκευάζονται εντός της ΕΕ ούτε όσα παρασκευάζονται εκτός αυτής περιέχουν ασφαλείς χημικές ουσίες.

Οι πολίτες διαπιστώνουν βελτίωση

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε επίσης από τους ερωτώμενους να δηλώσουν κατά πόσο πιστεύουν ότι η ασφάλεια των προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες έχει βελτιωθεί ή υποβαθμιστεί σε σύγκριση με πριν από 10 έως 15 έτη.

  • 44 % πιστεύει ότι η ασφάλεια των χημικών ουσιών στα προϊόντα έχει βελτιωθεί κατά τα τελευταία 10 έως 15 έτη,
  • 33 % αισθάνεται ότι η κατάσταση δεν έχει αλλάξει βασικά, ενώ
  • 16 % αισθάνεται ότι η ασφάλεια έχει υποβαθμιστεί.

Route: .live1