Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προστατεύστε τον εαυτό σας

Όταν ως εργαζόμενος χειρίζεστε επικίνδυνες χημικές ουσίες, υπάρχουν πολλά που μπορείτε και πρέπει να κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους συναδέλφους σας. Φροντίζετε να τηρείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας.

Οι χημικές ουσίες στην εργασία μπορεί να ενέχουν κινδύνους για εσάς και τους συναδέλφους σας. Οι αναθυμιάσεις ή τα υγρά, εάν δεν τα χειρίζεστε κατάλληλα, μπορούν να διασκορπιστούν και να προκαλέσουν, για παράδειγμα, δηλητηρίαση και αναπνευστικά προβλήματα. Ορισμένα χημικά ενδέχεται επίσης να προκαλέσουν καρκίνο, βλάβες στα έμβρυα ή στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος.

Στη συνέχεια παρατίθεται κατάλογος ελέγχων που μπορεί να σας βοηθήσει στην ασφάλειά σας.

 • Ζητάτε να ενημερώνεστε και να εκπαιδεύεστε τακτικά όσον αφορά τον χειρισμό των επικίνδυνων χημικών ουσιών.
 • Φροντίζετε να διαβάζετε και να κατανοείτε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της επικινδυνότητας της κάθε χημικής ουσίας την οποία χειρίζεστε.
 • Φροντίζετε να γνωρίζετε τον κατάλληλο τρόπο χειρισμού των χημικών ουσιών ώστε να αποφεύγετε την έκθεση σε αυτές.
 • Ποτέ μην αφήνετε ανοικτές εστίες φλόγας χωρίς επιτήρηση.
 • Φροντίζετε να χειρίζεστε τις χημικές ουσίες με προσοχή.
 • Δένετε τα μακρυά μαλλιά πίσω στο κεφάλι και μην φοράτε χαλαρό ρουχισμό.
 • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα υποδήματα και μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ.
 • Χρησιμοποιείτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά, καθώς και τυχόν άλλα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.
 • Τηρείτε τους κανόνες υγιεινής.
 • Απορρίπτετε τα απόβλητα όπως προβλέπεται
 • Αναφέρετε αμέσως τυχόν ατυχήματα στον επόπτη σας.

Οι εν λόγω ενέργειες και πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να εκτελέσετε την εργασία σας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον χώρο εργασίας σας. Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες, επικοινωνείτε πάντοτε με τον προμηθευτή σας. Για περισσότερες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live1