Μετάβαση στο περιεχόμενο

Προφυλάξεις ασφαλείας και έκθεση

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας και τα σενάρια έκθεσης σας βοηθούν να χειρίζεστε τα χημικά προϊόντα με ασφάλεια και να προστατεύετε τον εαυτό σας. Οι προμηθευτές των επικίνδυνων χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται στον χώρο εργασίας υποχρεούνται να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες ασφαλείας, τις οποίες μπορείτε να λαμβάνετε από τον εργοδότη σας.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (ΔΔΑ) περιέχει πληροφορίες σχετικά με μια ουσία ή μείγμα. Περιλαμβάνει πληροφορίες, κυρίως για τους εργοδότες, σχετικά με την επικινδυνότητα, περιλαμβανομένης της επικινδυνότητας για το περιβάλλον, καθώς και συμβουλές σχετικά με την ασφαλή χρήση στην εργασία.

Τα δελτία δεδομένων ασφαλείας βοηθούν τους εργαζόμενους να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύουν την υγεία και την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας, καθώς και το περιβάλλον. Για παράδειγμα, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή φύλαξη, χειρισμό και απόρριψή τους. Ειδικότερα, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας πρέπει να παρέχουν στους εργοδότες τη δυνατότητα να ελέγχουν εάν υπάρχουν στον χώρο εργασίας επικίνδυνα χημικά προϊόντα και να αξιολογούν κάθε κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους.

Όσον αφορά επικίνδυνες χημικές ουσίες που παράγονται σε μεγάλες ποσότητες, τα δελτία δεδομένων ασφαλείας θα πρέπει να είναι πιο εκτεταμένα ώστε να περιλαμβάνουν αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ασφαλούς χρήσης τους. Όσον αφορά τα μείγματα, όπως βαφές και διαλύτες, οι σχετικές πληροφορίες μπορεί να βρίσκονται στο κυρίως κείμενο του δελτίου δεδομένων ασφαλείας.

Πληροφορίες ασφαλείας για τις ουσίες διατίθενται στα σενάρια έκθεσης που επισυνάπτονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Τα σενάρια έκθεσης είναι έγγραφα στα οποία καθορίζονται οι συνθήκες χειρισμού των επικίνδυνων ουσιών προκειμένου να αποφεύγεται η έκθεση σε μη αποδεκτούς κινδύνους. Με άλλα λόγια, αποτελούν οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Τι ισχύει για τα μέγιστα επίπεδα έκθεσης;

Ο έλεγχος της έκθεσης σε χημικές ουσίες σε διαφορετικές συνθήκες εργασίας είναι σημαντικός προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλειά σας κατά την εργασία, ακόμη και όταν χειρίζεστε επιβλαβείς χημικές ουσίες.

Στην ενωσιακή νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα προβλέπεται η εφαρμογή οριακών μέγιστων επιπέδων έκθεσης στα χημικά προϊόντα. Πρόκειται για επίπεδα συγκέντρωσης κάτω από τα οποία μια χημική ουσία δεν προκαλεί βλάβη στην υγεία. Τα εν λόγω «παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις» (DNEL) παρέχονται από τους προμηθευτές σας. Όσον αφορά τα βιοκτόνα, χρησιμοποιείται ο όρος «αποδεκτά επίπεδα έκθεσης» (AEL).

Οι πληροφορίες και οι πρακτικές συμβουλές που περιλαμβάνονται στα δελτία δεδομένων ασφαλείας και στα σενάρια έκθεσης αποτελούν βασικά εργαλεία για τον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας στον χώρο εργασίας και για την επίτευξη έκθεσης σε επίπεδα που δεν υπερβαίνουν τα παράγωγα επίπεδα χωρίς επιπτώσεις.

Ο εργοδότης σας οφείλει να ελέγχει όλες τις εν λόγω πληροφορίες, καθώς επίσης και κατά πόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα και οι προφυλάξεις ασφαλείας για την αποφυγή των κινδύνων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται στον χώρο εργασίας ο έλεγχος της έκθεσης στις χημικές ουσίες. Φροντίζετε, εσείς και οι συνάδελφοί σας στην επιχείρηση, να κατανοείτε και να εφαρμόζετε τα μέτρα που περιλαμβάνονται στα εκτεταμένα δελτία δεδομένων ασφαλείας. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορείτε να ζητήσετε από τον εργοδότη σας να σας παράσχει την κατάλληλη εκπαίδευση.


Route: .live2