Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κατανόηση των ετικετών

Τα σύμβολα προειδοποίησης και τα συγκεκριμένα χρώματα στις ετικέτες των προϊόντων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια συγκεκριμένη ουσία ή μείγμα στην υγεία σας ή στο περιβάλλον.

Ένα εικονόγραμμα κινδύνου είναι μια εικόνα σε μια ετικέτα που περιλαμβάνει ένα σύμβολο προειδοποίησης και συγκεκριμένα χρώματα που αποσκοπούν στο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη βλάβη που μπορεί να προκαλέσει μια συγκεκριμένη ουσία στην υγεία μας ή στο περιβάλλον. Ο κανονισμός CLP θεσπίζει νέο σύστημα ταξινόμησης και επισήμανσης για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα εικονογράμματα έχουν επίσης τροποποιηθεί και συμμορφώνονται προς το Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε ένα διάγραμμα πληροφοριών στο οποίο επεξηγούνται οι ετικέτες

Τα νέα εικονογράμματα έχουν σχήμα κόκκινου ρόμβου σε λευκό φόντο, και έχουν αντικαταστήσει τα παλιά σύμβολα με το πορτοκαλί τετράγωνο που ίσχυαν βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας. Από την 1η Δεκεμβρίου 2010, ορισμένες ουσίες και μείγματα επισημαίνονται ήδη με βάση τη νέα νομοθεσία. Από την 1η Ιουνίου 2017, τα παλαιά εικονογράμματα δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά.

Παραμείνετε ασφαλείς και περιηγηθείτε στο διάγραμμα πληροφοριών παρακάτω για να εξοικειωθείτε με τα νέα εικονογράμματα.

Τι περιλαμβάνει η ετικέτα

Πέραν των εικονογραμμάτων, η ετικέτα περιλαμβάνει επεξήγηση της σημασίας της (δήλωση επικινδυνότητας). Το ίδιο εικονόγραμμα ενδέχεται να περιλαμβάνει διάφορες δηλώσεις επικινδυνότητας που σχετίζονται με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ουσία ή το μείγμα. Για παράδειγμα, το θαυμαστικό μπορεί να σημαίνει ότι η ουσία ή το μείγμα μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού ή σοβαρό ερεθισμό των οφθαλμών ή ερεθισμό του δέρματος. Στην ετικέτα περιλαμβάνονται επίσης δηλώσεις προφύλαξης, οι οποίες υποδεικνύουν τον τρόπο ασφαλούς χειρισμού του προϊόντος και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνετε σε περίπτωση εκ παραδρομής έκθεσης στο προϊόν. Επίσης, περιλαμβάνεται μια «προειδοποιητική λέξη» που υποδεικνύει τη σοβαρότητα της βλάβης που μπορεί να προκαλέσει ένα προϊόν: Η λέξη «Κίνδυνος» υποδεικνύει τον κίνδυνο σοβαρότερης βλάβης, ενώ η λέξη «Προειδοποίηση» υποδεικνύει κίνδυνο λιγότερο σοβαρής βλάβης.

Τα προϊόντα που φέρουν τις εν λόγω ετικέτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού τους. Για να διασφαλίζετε την ασφαλή χρήση, φροντίζετε να κατανοείτε τη σημασία των ετικετών και να διαβάζετε τις οδηγίες.

 
Παράδειγμα ετικέτας

Διαβάστε περισσότερα

 


Route: .live1