Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποιος είναι υπεύθυνος;

Οι εργοδότες, οι προμηθευτές, οι αρχές και τα κράτη μέλη συμβάλλουν όλοι στο να καταστεί ο χώρος εργασίας σας ασφαλής από τους κινδύνους των επιβλαβών χημικών ουσιών. Το να γνωρίζετε τις ευθύνες του καθενός εξ αυτών καθώς και το πού μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σας βοηθά να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας ως εργαζόμενου.

Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών στον χώρο εργασίας σας - η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελεί την αιτία για έως 30 % των αναγνωρισμένων επαγγελματικών ασθενειών καθώς και για δεκάδες χιλιάδες θανάτους που θα μπορούσαν να έχουν προληφθεί στην Ευρώπη κάθε χρόνο.

Βάσει της νομοθεσίας, σε κάθε χώρα της ΕΕ, δικαιούστε να λάβετε απαντήσεις στα ακόλουθα σημαντικά ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών και προϊόντων που χειρίζομαι;
 • Πώς μπορώ να τα χρησιμοποιώ με ασφάλεια;

Οι εν λόγω νομικές απαιτήσεις ισχύουν εξίσου για όλες τις επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζουν, είτε εισάγουν είτε χρησιμοποιούν χημικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εργοδότες οφείλουν να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τον έλεγχο των κινδύνων που διατρέχουν οι εργαζόμενοι από τις επικίνδυνες ουσίες.

 • Ει δυνατόν, καταργείτε τη χρήση μιας επικίνδυνης ουσίας αλλάζοντας τη διεργασία ή το προϊόν στο πλαίσιο της οποίας ή εντός του οποίου χρησιμοποιείται η ουσία.
 • Σε περίπτωση που η κατάργηση δεν είναι εφικτή, αντικαθιστάτε την επιβλαβή ουσία με μια μη επικίνδυνη ή λιγότερο επικίνδυνη ουσία.
 • Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξάλειψη του κινδύνου, εφαρμόζετε μέτρα ελέγχου με στόχο την προστασία όλων. Βάσει της νομοθεσίας, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό μόνο ως έσχατη λύση, όταν δηλαδή η έκθεση είναι αναπόφευκτη.
 • Όρια επαγγελματικής έκθεσης που πρέπει να τηρούνται υπάρχουν για πλήθος επικίνδυνων ουσιών.

Οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των εργαζομένων τους σχετικά με την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες θα πρέπει να είναι αξιόπιστες, ολοκληρωμένες και εύκολα προσβάσιμες. Οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται σχετικά με ζητήματα και θέματα όπως τα ακόλουθα:

 • τα συμπεράσματα της αξιολόγησης κινδύνου που διενεργεί ο εργοδότης τους,
 • τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται και τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτούς,
 • τι πρέπει να κάνουν για να είναι οι ίδιοι και άλλοι ασφαλείς,
 • το πώς μπορούν να ελέγχουν και να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα,
 • τα άτομα στα οποία θα πρέπει να αναφέρουν τυχόν προβλήματα,
 • τα αποτελέσματα του εκάστοτε ελέγχου έκθεσης σε χημικές ουσίες ή επίβλεψης της υγείας,
 • τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εργασιών συντήρησης,
 • τις διαδικασίες παροχής πρώτων βοηθειών και έκτακτης ανάγκης.

Η ασφάλεια στην εργασία σας ξεκινά από εσάς. Μιλήστε με τον εργοδότη σας ή τον εκπρόσωπο υγείας και ασφάλειας. Χρησιμοποιήστε τον διαδικτυακό μας τόπο για να αναζητήσετε πληροφορίες.

Προμηθευτές

Όσον αφορά τις επικίνδυνες ουσίες, οι προμηθευτές πρέπει να παρέχουν δελτία δεδομένων ασφαλείας και να τοποθετούν ετικέτες στα προϊόντα με τις σχετικές πληροφορίες ασφαλείας. Ο εργοδότης σας πρέπει να χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες για να εφαρμόζει μέτρα διαχείρισης του κινδύνου ώστε να διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείτε τις χημικές ουσίες με ασφάλεια στον χώρο εργασίας σας.

Αρχές της ΕΕ

Οι ενωσιακοί κανονισμοί για τις χημικές ουσίες, για παράδειγμα, ο κανονισμός για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), ο κανονισμός για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (CLP), και ο κανονισμός για τα βιοκτόνα προϊόντα (BPR), προβλέπουν στο σύνολό τους την εφαρμογή μηχανισμών για την προστασία των εργαζομένων από την έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Βάσει του κανονισμού REACH, οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς πρέπει να συλλέγουν και να διαβιβάζουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες των χημικών τους ουσιών ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να τις χειρίζονται με ασφάλεια. Επίσης, ο κλάδος πρέπει να συμμορφώνεται με τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία.

Η ευρωπαϊκή οδηγία πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία εκδόθηκε το 1989 και διασφαλίζει την ύπαρξη ελάχιστων απαιτήσεων για την ασφάλεια και την υγεία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Βάσει του κανονισμού για την ταξινόμηση και επισήμανση απαιτείται οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές στην ΕΕ να ενημερώνονται με σαφήνεια σχετικά με τους κινδύνους. Ο κλάδος πρέπει να προσδιορίζει τις ιδιότητες των χημικών τους προϊόντων (ουσιών ή μειγμάτων) που θα μπορούσαν να είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους ή το περιβάλλον και να τα ταξινομεί σύμφωνα με τους προσδιοριζόμενους κινδύνους.

Τα επικίνδυνα χημικά προϊόντα πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα ούτως ώστε οι χρήστες τους, εργαζόμενοι ή καταναλωτές, να μπορούν να κατανοούν σαφώς τις επιπτώσεις τους και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν και χρησιμοποιούν.

Βάσει της οδηγίας για τα βιοκτόνα προϊόντα, οι προμηθευτές δραστικών βιοκτόνων ουσιών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ουσία. Για να διατεθεί στην αγορά, κάθε βιοκτόνο προϊόν πρέπει να αδειοδοτείται από τον ECHA ή από εθνική αρχή. Οι δραστικές ουσίες που περιέχονται στο εν λόγω βιοκτόνο προϊόν πρέπει προηγουμένως να έχουν εγκριθεί.

Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές άλλες νομοθετικές πράξεις που ρυθμίζουν την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.

Κράτη μέλη

Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών συμβάλλουν αποφασιστικά στη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης των χημικών προϊόντων.

Συνεργάζονται στενά με τον ECHA και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι εθνικές αρχές αξιολογούν τις καταχωρισμένες ουσίες και συμμετέχουν ενεργά στην έκδοση των αποφάσεων αξιολόγησης του ECHA. Τα κράτη μέλη μπορούν να προτείνουν περιορισμούς για χημικές ουσίες, σε περίπτωση που οι κίνδυνοι τους οποίους ενέχουν οι εν λόγω ουσίες χρήζουν αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ. Επίσης, μπορούν να προτείνουν τον προσδιορισμό ουσιών ως δυνητικών ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία. Τα κράτη μέλη αξιολογούν επίσης τις αιτήσεις που αφορούν βιοκτόνα προϊόντα.

Οι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας εθνικές αρχές είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων προς τη νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα.

Διαβάστε περισσότερα


Route: .live2