Skip to Content

Loomkatsete alternatiivid

Kemikaalide kasutusohutuse tagamiseks tuleb neid katsetada. See tähendab, et on vaja teaduslikku kemikaaliteavet, et mõista, kuidas kemikaalid võivad mõjutada inimesi ja keskkonda. Andmete saamiseks on palju võimalusi.

Tööstus peab mõistma toodetavate kemikaalide ohte. Nii saab tagada nende ohutu kasutamise ja ohjata võimalikke riske. Paljude kemikaalide korral puudub tervisemõjude – näiteks vähktõve põhjustamise – või keskkonnamõjude teave. Sel põhjusel tuleb teha uusi keemiliste ainete uuringuid.

Alternatiivsete meetodite edendamine

Euroopa Liidus nõutab seadus, et loomkatsete asemel tuleb alati kasutada muid meetodeid, kui need on olemas. Ettevõtted saavad kasutada arvutusmudelitel põhinevaid katseid (in silico või QSAR) või katseid, milles kasutatakse rakke või kudesid (in vitro). Ettevõtted saavad kasutada ka olemasolevaid sarnaste kemikaalide uuringute andmeid, et prognoosida oma kemikaali omadusi.

Seadus nõuab samuti, et sama kemikaali registreerivad ettevõtted peavad tegema aine registreerimisel koostööd. Nad peavad jagama kemikaali teavet ja katsetulemusi, et vältida loomkatsete kordamist. Kui kõik muud andmeallikad on ammendatud, peavad nad kokku leppima, kas tuleb teha uusi katseid.

Teadlased arendavad uusi katsemeetodeid, millega asendada loomkatseid. Samas ei ole alternatiivseid meetodeid ja lähenemisviise veel võimalik kasutada kõikjal, eriti selleks, et mõista kemikaalide pikaajalist toimet inimestele ja keskkonnale – näiteks seda, kas teatud kemikaalid põhjustavad vähki või kahjustavad viljakust. Seepärast tehakse paljude kemikaalide korral siiski viimase abinõuna loomkatseid.

Vabalt kättesaadavad vahendid

Ettevõtted saavad kasutada kemikaaliteabe leidmiseks mitmesuguseid vahendeid. Näiteks andmebaasist eChemPortal saab kontrollida, kas teised ametiasutused on juba esitanud loomkatsete teavet. Tarkvararakendusega QSAR Toolbox saab täita andmelünki.

ECHA veebilehel on ettevõtetele, huvitatud kodanikele ja organisatsioonidele rohkesti kemikaaliteavet. Teave pärineb registreerimistoimikutest, mille ettevõtted peavad esitama ECHA-le, et turustada kemikaale Euroopa Liidus.

Lisateave


Route: .live2