Skip to Content

Kemikaalide koostoime

Kemikaalid on kõikjal, kuid mis juhtub tervise või keskkonnaga, kui üksikained avaldavad koostoimet?

Keemia on kogu elu ja meie olemasolu üks aluseid. Tehnika arenedes puutume praegu kokku üha arvukamate tehislike ja looduslike kemikaalidega, mis on pärit eri allikatest, näiteks toidust, veest, ravimitest, õhust, kosmeetika- ja tervishoiutoodetest, rõivastest ning muudest tarbekaupadest. Peale meie endi puutuvad nendega kokku ka keskkond ja elusloodus.

Kemikaalide koostoime avaldub kolmes olukorras.

  1. Kasutatav toode on kemikaalide segu – inimesed ja keskkond puutuvad nende kõigiga kokku korraga.
  2. Sama kemikaal võib olla pärit mitmest allikast. Selle tulemusel võib aja jooksul inimeste ja keskkonna kokkupuude suureneda.
  3. Eri allikatest pärit erinevad kemikaalid vabanevad eri aegadel ja eri kohtadest ning nendega võivad kokku puutuda inimesed või keskkond. Mõnel juhul võib kokkupuutel mitme kemikaaliga olla raskem mõju kui kokkupuutel üksikkemikaalidega.

Kemikaalide ohte ja riske hinnatakse praegu iga aine kohta eraldi. Euroopa Liit piirab lubatud kemikaalide kogust ostetavates toodetes, õhus, toidus ja joogivees. Probleem on selles, et iga kemikaali analüüsimine eraldi ei anna piisavat kindlust ja kemikaalide koostoimet tuleb hinnata süstemaatilisemalt.

Praegu puudub kogu Euroopa Liitu hõlmav süsteem, kuidas hinnata kemikaalide koostoimet ja selle riske. See valdkond areneb ja teadlased otsivad võimalusi, kuidas hinnata inimeste ja keskkonnaga suurt kokkupuudete tekitavate kemikaalirühmade riske koos. Väga keerukas, kui mitte võimatu, on katsetada kõiki segusid standardkatsetega. Kasutada tuleb paremaid katsestrateegiaid ja uudseid alternatiivseid katsemeetodeid koos arvutipõhise modelleerimise ja mitteloomsete meetoditega.

Euroopa Komisjon tegutseb selle nimel, et nimetada segud, mille hindamine on esmatähtis, ning seda mitte üksikainete kaupa, vaid tervikuna ja koos teiste segudega. Ka teadlased ja reguleerivad asutused otsivad uusi võimalusi teabelünkade täitmiseks, et paremini mõista aineid, millega kokku puutume.

ECHA jälgib valdkonna arengut ning teeb koostööd tööstuse, teadusringkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, et hinnata Euroopa turul olevate kemikaalide koostoime ohtude ja riskide hindamise vajadust. Vajaduse tuvastamisel võtab ECHA koostoime riskide leevendamise meetmed. Nende meetmete näited on lingitud allpool.


Route: .live1