Skip to Content

Glüfosaat

Glüfosaat on üks kõige tavalisematest pestitsiidide toimeainetest, mis hävitab umbrohtu või taimi või taimeosi. Selliseid aineid nimetatakse herbitsiidideks ehk umbrohutõrjeaineteks.

Glüfosaati kasutatakse põllumajanduses ja aianduses külvieelseks umbrohutõrjeks. Glüfosaati taluvate geenmuundatud taimede korral kasutatakse ainet ka külvijärgseks umbrohutõrjeks. Euroopa Liidus seda ei toimu.

Mida teeb ECHA glüfosaadi suhtes?

ECHA haldab ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistuse õigusakte. Need õigusaktid reguleerivad, kuidas aineid hinnatakse ja märgistatakse nende võimalike ohtlike omaduste järgi – näiteks toksiliseks, tuleohtlikuks, söövitavaks aineks jne.

Teatud ainete, näiteks pestitsiidide klassifikatsioon võidakse otsustada Euroopa Liidu tasandil, et see kehtiks kogu Euroopas. Praktikas tähendab see, et kõigil sellist ainet sisaldavate toodete pakendil peab olema tarbijaid hoiatav märgistus.

Saksamaa tööohutuse ja töötervishoiu föderaalinstituut (BAuA) tegi ettepaneku määrata glüfosaadile lisaks juba olemasolevatele veel üks ühtlustatud klassifikatsioon – toksilisus sihtorgani suhtes korduval kokkupuutel. Kooskõlas klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrusega (CLP-määrusega) kutsus ECHA asjaosalisi ettepanekut kommenteerima avalikul arutelul, mis lõppes 18. juulil 2016.


Route: .live2