Skip to Content

Tunne elektroonikaseadmeid ja nendes sisalduvaid kemikaale

Koduseadmed, näiteks telefonid, arvutid, tahvelarvutid, telerid, mängukonsoolid ja köögitehnika, koosnevad sadadest komponentidest ja tuhandetest kemikaalidest.

Mõni elektroonikaseadmetes sisalduv kemikaal on toksiline – näiteks raskmetallid, leegiaeglustid, antistaatilised ained või plastifikaatorid. Kuid peamine küsimus on – kas puutute nendega kokku? Kui kasutate seadet ettenähtud viisil, on kokkupuude väga väike. Näiteks mobiiltelefoni trükkplaat ei puutu tavaliselt vastu nahka.

Samas leidub ohtlikke kemikaale, näiteks teatud ftalaate ja leegiaeglusteid, mis võivad eralduda elektroonikaseadmest toaõhku ja kodutolmu. Samuti peate need seadmed nõuetekohaselt kõrvaldama – vastasel juhul võivad toksilised ained sattuda keskkonda.

Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktide üks eesmärke on piirata ohtlike kemikaalide kasutamist elektroonikaseadmetes, kui on olemas ohutumaid alternatiive, või lõpetada nende selline kasutamine. Ettevõtteid julgustatakse asendama ohtlikke kemikaale ohutumate alternatiividega. Ettevõtetele võidakse kohaldada erandeid ja saada loa kasutada teatud ohtlikke kemikaale elektroonikaseadmetes, tavaliselt piiratud aja jooksul.

Raskmetallid

Raskmetallid on praegu enamikus elektroonikaseadmetes vältimatud, kuid uuenduslikud ettevõtted otsivad alati ohutumaid alternatiive. Mõni tüüpiline näide:

 • Kaadmium – kasutatakse arvutiakudes, kontaktides ja lülitites.
 • Elavhõbe – kasutatakse mobiiltelefonide ja kuvarite vedelkristallekraanides (LCD) ning lülitites, patareides ja luminofoorlampides.
 • Plii – kasutatakse kuvarite ja telerite kineskoopides.
 • Kroom(VI)ühendid – kasutatakse mitmesuguste metallkorpuste tootmisel.
 • Nikkel – kasutatakse mõnikord mobiiltelefonide trükkplaatides ja joodistes.
 • Plii ja kaadmium – kasutatakse mängukonsoolide ja elektriliste mänguasjade akudes.

Leegiaeglustid

Leegiaeglusteid kasutatakse tulekahju tekkimise takistamiseks või selle leviku aeglustamiseks. Üks nende eesmärkidest on anda inimestele rohkem aega põlevast ruumist lahkumiseks. Seetõttu on need ained küllaltki vastupidavad ja ei ole kergesti biolagunduvad. Need püsivad looduskeskkonnas kaua. Leegiaeglustid võivad sattuda elektroonikaseadmetest kodutolmu sisse. Uutest elektroonikaseadmetest võib eralduda leegiaeglusteid ka kuumenemisel.

Ohutu kasutamise nõuanded

 • Otsige ametliku ökomärgisega tooteid. Näiteks Euroopa Liidu ökomärgisega telerite, printerite, sülearvutite või lauaarvutite tootmisel on kasutatud võimalikult vähe ohtlikke kemikaale.
 • Otsige CE-märgisega tooteid. Sellega tagab tootja, et toode vastab Euroopa Liidu ohutusnõuetele.
 • Kasutage toodet kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil ja viisil.
 • Teil on õigus kaupluses küsida, kas elektroonikaseade sisaldab väga ohtlikke aineid üle teatud piirmäära. Seaduse kohaselt peab müüja või tootja teile teatama, kui toode sisaldab ohtlikke aineid, ning selgitama, kuidas toodet ohutult kasutada.
 • Tuulutage tube regulaarselt ja vältige tolmu kogunemist.
 • Ärge lubage väikelastel elektroonikaseadmeid närida ega avada.

Viige vanad elektroonikaseadmed kogumispunkti

Elektroonikaseadmetes sisalduvad toksilised materjalid võivad kahjustada keskkonda, kui neid ei kõrvaldata hoolikalt.

Viige vanad elektroonikaseadmed ja -jäätmed kogumispunkti, et vältida kahjulike ainete sattumist keskkonda.

Lisateave


Route: .live1