Skip to Content

Lugege märgistust

Tööohutuse tagamiseks on väga oluline tunda ja mõista ohtlike kemikaalide märgistust ning ohutu kasutamise juhiseid. Õigusaktide kohaselt peavad kemikaalide tarnijad ained ja segud klassifitseerima. Ohutuse nimel tasub jälgida märgistust.

Ohtlikud ained ja segud tuleb klassifitseerida ning turule lastavad kemikaalid peavad olema nõuetekohaselt märgistatud ja pakendatud.

Märgistusest on näha, kas kemikaal on ohtlik ja kuidas. Samuti on märgistusel kirjas, kuidas ohtlikke aineid ohutult säilitada ja käidelda.

Ohtlikke kemikaale sisaldavate toodete märgistusel loetletakse toote füüsikalised, tervise- ja keskkonnaohud. Samuti kirjeldatakse toote ohutul käitlemise ettevaatusmeetmeid. Märgistus on ühtlustatud kogu maailmas ja ohutuse nimel tasub jälgida märgistust, olenemata töötamiskohast.

Märgistust selgitav infograafik

Kontrollige kemikaalide klassifikatsiooni

Kemikaalide tarnijad vastutavad tarnitavate ainete ja segude klassifitseerimise eest. Seda nimetatakse iseklassifitseerimiseks.

Mõnikord lepivad klassifikatsiooni kokku sõltumatud eksperdid Euroopa tasandil. Seda nimetatakse ühtlustatud klassifikatsiooniks. Ühtlustatud klassifikatsioon on paljudel kõige ohtlikumatel töötajate tervist kahjustavatel ainetel.

See tähendab, et kogu Euroopas on tootjad õiguslikult kohustatud klassifitseerima ja märgistama need ained ühtmoodi. Selle tulemusel kasutab ka uus tarnija aine samasugust klassifikatsiooni ja märgistust kui vana. Nii saate kergemini leida, mis ettevaatusmeetmeid on aine kasutamisel vaja.

Ühtlustatud klassifikatsioon on tuhandetel ainetel ja selliste ainete arv suureneb. Üks näide on formaldehüüd. Ühtlustatud klassifikatsioon tagab formaldehüüdi riskide juhtimissüsteemi kogu Euroopa Liidus. See on kasulik töötajatele ja kutselistele kasutajatele paljudes tööstusvaldkondades, eriti tervishoius, ehituses, auto- ja tekstiilitööstuses, kus kokkude võib olla väga suur.


Route: .live1