Skip to Content

Ohutusnõuded ja kokkupuude

Ohutuskaardid ja kokkupuutestsenaariumid aitavad käidelda kemikaale ohutult ning end kaitsta. Töökohal kasutatavate ohtlike kemikaalide tarnijad peavad andma koos kemikaaliga ohutusteabe, mille saate tööandjalt.

Ohutuskaardil on keemilise aine või segu teave. See teave on suunatud peamiselt tööandjatele ja kirjeldab aine ohte, sealhulgas keskkonnaohte. Samuti on ohutuskaardil aine töökohal ohutu kasutamise juhised.

Ohutuskaardid aitavad töötajatel võtta vajalikke meetmeid, et kaitsta tervist ja ohutust töökohal ning keskkonda. Ohutuskaardid sisaldavad näiteks ohutu säilitamise, käsitsemise ja kõrvaldamise teavet. Eelkõige võimaldab ohutuskaart tööandjal määrata, kas töökohal on ohtlikke kemikaale, ning hinnata nende kasutamise riski töötajate tervisele ja ohutusele.

Suurtes kogustes toodetavate ohtlike kemikaalide ohutuskaardid peavad olema laiendatud ning sisaldama rohkem nende ohutu kasutamise teavet. Segude (näiteks värvide ja lahustite) teave võib sisalduda ohutuskaardi põhitekstis.

Lisateavet ainete kohta võib saada ohutuskaardile lisatud kokkupuutestsenaariumidest. Kokkupuutestsenaariumid on dokumendid, milles määratletakse ohtlike ainete käitlemise tingimused, et vältida vastuvõetamatuid riske. Teisisõnu on need ohutu kasutamise juhised.

Mis on suurimad kokkupuutetasemed?

Kemikaalidega kokkupuute ohjamine eri töötingimustes on oluline, et tagada ohtlike kemikaalide käitlemisel ohutus töökohal.

Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktides on sätestatud kemikaalidega kokkupuute maksimaalsed soovituslikud tasemed. Need on kontsentratsioonid, alla mille ei ohusta kemikaal tervist. Neid nimetatakse tuletatud mittetoimivaks tasemeks (DNEL) ja need saadakse tarnijatelt. Biotsiidide korral kasutatakse ainega kokkupuute lubatavaid ulatusi.

Ohutuskaartide ja kokkupuutestsenaariumide teave ja praktilised nõuanded on olulised vahendid töökoha ohutusmeetmete kavandamisel ning kokkupuute edukal hoidmisel alla DNEL-taseme.

Tööandja peab kontrollima kogu seda teavet ja seda, kas kasutatakse asjakohaseid riskiennetus- ja ohutusmeetmeid. Sellega tagatakse kemikaalikokkupuute ohjamine töökohal. Veenduge, et teie ise ja teised teie ettevõtte töötajad mõistavad ja kohaldavad laiendatud ohutuskaardil olevaid meetmeid. Vastasel juhul võite küsida tööandjalt koolitust.


Route: .live1