Skip to Content

Kemikaaliotsing

Meie ainulaadses andmebaasis on teave kemikaalide kohta, mida kasutatakse Euroopas iga päev.

ECHA on Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktide rakendamisel koostanud maailma suurima kemikaalide andmebaasi. Andmebaasis on ingliskeelne teave rohkem kui 140 000 kemikaali kohta ja see täieneb pidevalt.

Andmebaasis on üle kahe miljoni uuringukokkuvõtte kemikaalide omaduste ja nende toime inimestele ja keskkonnale. Samuti selgitab andmebaas kemikaalide klassifikatsiooni (kas aine on näiteks söövitav või tuleohtlik) ja annab ohutu kasutamise juhiseid.

Võrdlemisi väike osa nendest kemikaalidest (2018. aasta talve seisuga 181 ainet) on nimetatud väga ohtlikuks aineks, sest need võivad põhjustada vähki, geenimutatsioone, viljatust või koguneda keskkonda ja püsida selles. Kokku on teavet väga palju, mida ECHA kavatseb kasutada Euroopa kodanike ja keskkonna hüvanguks.

Leidke vajalikud vastused

Mis on aine tegelik toime inimorganismile? Kas see ärritab nahka või silmi või on toime raskem, näiteks põhjustab see vähki? Ning mis toodetes seda kasutatakse? Kas aine on keskkonnakahjulik ja kuidas see satub keskkonda? Kõigile neile küsimustele saate vastuse kemikaalide lühikirjeldusest ehk teabekaardilt. Siit on hea alustada, kui soovite saada teavet aine kohta, millega võite kokku puutuda.

See on sama lihtne kui sõna otsimine sõnastikust – sisestage aine nimetus kemikaaliotsingusse ja saate vastuse. Teave põhineb andmetel, mille ettevõtted on ECHA-le esitanud Euroopa Liidu õigusnõuete täitmiseks. Kui aine on klassifitseeritud eriti ohtlikuks aineks, märgitakse teabekaardil ka seda, kuidas Euroopa ja riigi tasandi reguleerivad ametiasutused teevad aine järelevalvet, et tagada inimeste ja keskkonna kaitse. 


Route: .live1