Skip to Content

Märgistuse mõistmine

Tootemärgistuse hoiatussümbolid ja värvused selgitavad aine toimet inimtervisele või keskkonnale.

Märgistusel on ohupiktogrammid – hoiatussümboliga ja teatud värvustega kujutised, mis selgitavad piltlikult, kuidas aine või segu võib kahjustada inimtervist või keskkonda. CLP-määrusega kehtestati Euroopa Liidus uus ohtlike kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem. Ka piktogrammid muutusid ja need on nüüd kooskõlas ÜRO ühtse ülemaailmse kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga.

Märgistust selgitav infograafik

Uued piktogrammid on punase servaga valged rombid, mis asendavad varasema õigusakti kohaselt kehtinud oranžid ruudukujulised sümbolid. 1. detsembrist 2010 hakati teatud aineid ja segusid märgistama juba uue õigusakti kohaselt. Eelmisi piktogramme tohtis turul kasutada 1. juunini 2017.

Uusi piktogramme tutvustab alljärgnev infograafik.

Mis on märgistusel?

Peale piktogrammide on märgistusel nende selgitus (ohulaused). Samal piktogrammil võib olla mitu ohulauset aine või segu eri ohtude jaoks. Näiteks võib hüüumärgiga sümbol tähendada, et aine või segu võib põhjustada hingamisteede ärritust, rasket silmade ärritust või nahaärritust. Samuti võivad märgistusel olla hoiatuslaused, kuidas toodet ohutult käsitseda ja mida teha pärast juhuslikku kokkupuudet tootega. Märgistusel on ka tunnussõna, mis viitab ohu suhtelisele raskusastmele: raskemale ohukategooriale viitab „Ettevaatust“ ja kergemale „Hoiatus“.

Sellise märgistusega tooted võivad olla ebaõigel käsitsemisel ohtlikud. Veenduge, et mõistate märgistust, ja lugege toote ohutu kasutamise juhiseid.

 
Märgistuse näide

Route: .live1