Skip to Content

Mis on ohutumad alternatiivid?

Euroopa Liidu kemikaaliõigusaktides edendatakse kõige ohtlikumate kemikaalide asendamist ohutumatega. Saate mõjutada ohutumate alternatiivide kasutamist või – kui asendamine ei ole võimalik – vähendada kokkupuudet ohtlike ainetega.

Aineid, mis põhjustavad vähki, mutatsioone või kahjustavad viljakust, nimetatakse väga ohtlikeks aineteks (VOA). Väga ohtlikud ained võidakse kanda kandidaatainete loetellu. Sealt võidakse need omakorda kanda autoriseerimisloetellu, mille mis tähendab, et neid aineid tohib viia turule ainult konkreetsete autoriseeritud kasutusalade jaoks. Kui töökohal kasutatav aine on kandidaatainete loetelus või autoriseerimisloetelus, tuleb aine varem või hiljem tõenäoliselt asendada ohutuma alternatiiviga. 

Üks töötajatele huvi pakkuv aine on MDA (4,4′-diaminodifenüülmetaan). Seda kasutatakse polümeeride, epoksiidvaikude ja liimide kõvendina ning selle kõrge tasemega puutuvad töötajad kokku eelkõige väikeettevõtetes. Kuigi aine on autoriseerimisloetelus, ei ole ükski tootja ega kasutaja taotlenud selle autoriseerimist tähtaja jooksul, mis tähendab, et kindlaksmääratud kasutusaladel on see alates 21. augustist 2014 turult kõrvaldatud.

Kandidaatainete loetelu ainete arv suureneb. Loetelu ajakohastatakse kaks korda aastas. Teie tööandaja peaks teadma, kas mõni teie käideldavatest ainetest on loetelus. See kehtib ainele eraldi, segus või tootes ning tekitab tööandjale täiendavaid kohustusi.

Kuidas ohtlikke aineid seega ohjatakse?

Autoriseerimine

Autoriseerimisega asendatakse väga ohtlikud ained järk-järgult sobivate alternatiividega, niipea kui tekivad uued ning tehniliselt ja majanduslikult teostatavad lahendused. See meede on ajutine, et tagada väga ohtlike ainete nõuetekohane ohjamine kuni asendamiseni ohutumate alternatiividega.

Piiramine

Ohtlike ainete tootmist, turule viimist ja kasutamist saab ka piirata. REACH-määruse kohased piirangud kehtestatakse siis, kui riskid on vastuvõetamatud ning inimeste või keskkonna kaitsmiseks on vaja võtta meetmeid kogu Euroopa Liidu ulatuses. Piiratakse näiteks asbesti kasutamist, plii kasutamist värvides ja elavhõbeda kasutamist mõõteseadmetes.

Biotsiidimäärus

Biotsiidimääruse eesmärk on välistada selliste ainete kasutamine, mis on näiteks kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised. Samuti edendatakse selle kaudu selliste biotsiidide asendamist, mis võivad põhjustada näiteks astmat või teisi hingamisprobleeme. Neid tooteid ei autoriseerita, vaid need asendatakse ohutumate alternatiividega.

Küsige tööandjalt

Kui leiate meie kemikaalide andmebaasist töökohal kasutatava aine, mille suhtes on võetud reguleerivaid meetmeid, julgustage tööandjat kemikaali kasutamisest loobuma või kaalutlema selle asendamist ohutuma alternatiiviga. See muudab töökoha ohutumaks ja võib soodustada teie ettevõtte äritegevust.

Ohutumate alternatiivide soovitusi võib saada kemikaalide asendamise portaalist.


Route: .live2